Ligjet

 

Ikona Emertimi Viti
Ligjit per KGJK-ne 27/02/2017
LIGJ PËR KUNDËRVaJTJE 19/09/2016
LIGJI Nr. 05/L-049 PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE TЁ KONFISKUAR 05/05/2016
LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN Nr. 05/L -033 SI DHE LIGJIN Nr. 04/L-115 29/04/2016
LIGJ PËR MJEKËSINË LIGJORE 28/04/2016
NJOFTIM PËR PËRMIRËSIMIN E LËSHIMIT TEKNIK NË LIGJIN NR. 05L-033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS 28/07/2015
Ligji Nr. 05/L-034 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-225 PËR PROKURORIN E SHTETIT 01/07/2015
Ligji Nr. 05/L -032 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-199 PËR GJYKATAT 01/07/2015
Ligji Nr. 05/L -033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS 01/07/2015
Ligji Nr. 05/L -036 PËR KOMPENSIMIN E VIKTIMAVE TË KRIMIT 01/07/2015
LIGJI Nr. 05/L -019 PËR AVOKATIN E POPULLIT 01/07/2015
LIGJ PËR MBIKËqYRJeN eLeKTRoNIKe TË PeRSoNAVe, TË CILËVe U KUFIZoHeT LËVIZJA Me VeNDIM TË GJYKATËS 12/06/2015
Ligji Nr. 05/L-035 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-2 01/04/2015
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 20/05/2014
LIGJI NR. 04/L -274 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE NË MES TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE BASHKIMIT EVROPIAN MBI MISIONIN E BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM TË LIGJIT NË KOSOVË 20/05/2014
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 04/L-050 PËR DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E PASURISË TË ZYRTARËVE TË LARTË PUBLIK DHE DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E DHURATAVE PËR T 13/05/2014

Prev 1 2 3 4 5 Next