Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

 

Ikona Emertimi Viti
Udhëzues për mbikëqyrjen e punës së përmbaruesëve privat 24/04/2017
RREGULLORE E PUNËS1 SË KOMISIONIT PROFESIONAL PËR VLERËSIMIN E PËRMBARIMIT 06/01/2017
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - Nr. 04/2016 PËR KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJ ORGANI QË REALIZON MBIKËQYRJEN ELEKTRONIKE, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E TIJ SI DHE PËRCAKTIMI I KRITEREVE PËR DHËNJEN E AUTORIZI 08/11/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR.03/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR. 03/2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS1 17/10/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 01 /2016 KODI I ETIKËS PROFESIONALE PËR ZYRTARËT KORREKTUES NË SHËRBIMIN KORREKTUES1 24/08/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02/2016 PËR DËNIMET DHE PROCEDURËN DISIPLINORE PËR PERSONAT E DËNUAR1 01/01/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.07/20151 PËR RENDIN SHTËPIAK NË INSTITUCIONET KORREKTUESE 23/12/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR. 08 /2015 PËR MBAJTJEN DHE GRUMBULLIMIN E EVIDENCËS PËR PERSONAT E DËNUAR1 23/12/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 04/2015 PËR KUSHTET E PUNËS DHE1 KOMPENSIMIN NË RAST TË PAAFTËSISË SË SHKAKTUAR NË PUNË PËR TË DËNUARIT 22/05/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.06/20151 PËR PËRDORIMIN E FORCËS, LEJIMIN DHE PËRDORIMIN E MJETEVE SHTRËNGUESE DHE LEJIMIN, PËRDORIMIN DHE RUAJTJEN E ARMËVE TË ZJARRIT NË INSTITUCIONET KORREKTUESE 24/04/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.05/20151 PËR METODAT E INSPEKTIMIT DHE KONTROLLIT TË PËRMBARUESVE PRIVAT 15/04/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 03/2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR DHËNIEN E1 PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS 07/04/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV1 MD-NR.02/2015 PËR ORGANIZIMIN E PUNËS DHE SHPËRBLIMIN MUJOR PËR PUNËN E PERSONIT TË DËNUAR 23/03/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR. 01/ 2015 PËR1 KRITERET DHE AFATET KOHORE TË PËRPILIMIT TË RAPORTEVE DHE MBIKËQYRJES SË PERSONAVE TË LIRUAR ME KUSHT 20/02/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.13/2014 PER USHQIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR 12/11/2014
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.12/20141 PËR KRITERET E VENDOSJES SË PERSONAVE TË DËNUAR NË INSTITUCIONET KORREKTUESE 28/10/2014

Prev 1 2 3 4 Next