Ikona Emertimi Viti
NJOFTIM mbi anulimin e Konkursit për pozitën: 1. Toksikolog Mjeko-Ligjor - 1 (një vend pune) - rishpallje Numri i Referencës: MD/IML/ 03- 10 - 01 - 2017 20/10/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor DBJN 18/10/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerezore 09/10/2017
K O N K U R S - INSTITUTI I MJEKESISË LIGJORE. 1. Pozita: Toksikolog Mjeko –Ligjor - 1 (një vend pune) - rishpallje 03/10/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor -Rishpallje 27/09/2017
NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT, ZYRTAR LIGJOR 23/09/2017
KONKURS I BRENDSHËM DEPARTAMENTI PËR FINANCA DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME 1. Pozita: Zyrtar i Larte i Burimeve Njerezore - 2 (dy) vende pune 21/09/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Drejtor DFSHP 19/09/2017
K O N K U R S: Per plotësimin e kësaj pozite për personat me aftësi të kufizuar. DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR . Pozita: Zyrtar Ligjor - 1 (një vend pune) 15/09/2017
KONKURS I BRENDSHEM .DEPARTAMENTI PËR FINANCA DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME. 1. Pozita: Drejtor i Departamentit për Financa dhe Sherbime të Përgjithshme 23/08/2017
Njoftim per vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë 23/08/2017
K O N K U R S: .DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR 1. Pozita: Zyrtar Ligjor - 1 (një vend pune)-rishpallje 08/08/2017
NJOFTIM Mbi anulimin e Konkursit për pozitën: 1. Zyrtar Ligjor- 1 (një vend pune) Numri i Referencës: MD/DBJN/ 30- 05 - 02 - 2017 25/07/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor, DBJN 20/07/2017
Ftesë e hapur për Njëzet (20) kandidatë për program tremujor të punës praktike 18/07/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjore-DL 17/07/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next