Ikona Emertimi Viti
K O N K U R S: .DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR 1. Pozita: Zyrtar Ligjor - 1 (një vend pune)-rishpallje 08/08/2017
NJOFTIM Mbi anulimin e Konkursit për pozitën: 1. Zyrtar Ligjor- 1 (një vend pune) Numri i Referencës: MD/DBJN/ 30- 05 - 02 - 2017 25/07/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor, DBJN 20/07/2017
Ftesë e hapur për Njëzet (20) kandidatë për program tremujor të punës praktike 18/07/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjore-DL 17/07/2017
N J O F T I M Mbi anulimin e Konkursit për pozitën: 1. Toksikolog Mjeko - Ligjor- 1 (një vende pune) Numri i Referencës: MD/IML/ 16- 03 - 03 - 2017 06/07/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën UDHHL-DL 03/07/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor DL 30/06/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar për Regjistrimin e Pasurisë 29/06/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor DBJN 29/06/2017
KONKURS I BRENDSHËM . DEPARTAMENTI LIGJOR 1. Pozita: Zyrtar Ligjor - 1 (një vend pune) 29/06/2017
Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë 16/06/2017
Njoftim për shpallje të resultateve për pozitën, Inspektor i MD-së për Inspektimin e punës në SHKK 12/06/2017
K O N K U R S I BRENDSHËM, Pozita: Udhëheqës i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit - 1 (një vende pune) 10/06/2017
Njoftim për vazhdimin e Konkursit 09/06/2017
Konkurs, pozita: Zyrtar për Regjistrimin e Pasurisë 01/06/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 Next