Ministria e Drejtësisë e përkushtuar për transparencë, kërkon anulimin e konkursit

Prishtinë,   |   30/06/2017

Njoftojmë opinionin se Ministria e Drejtësisë, ka kërkuar nga Ministria e Administratës Publike shpalljen e konkursit për drejtor të Shërbimit Korrektues, siç përcaktohet me dispozitat përkatëse të legjislacionit në fuqi për emërimin në pozitat e larta drejtuese në shërbimin civil.

Me qëllim të rekrutimit të një kandidati profesional dhe te pavarur, Ministrja e Drejtësisë ka kërkuar që procesi i rekrutimit të bëhet me projektin britanik, sipas Memorandumit të bashkëpunimit, të lidhur në mes të Kuvendit dhe Qeverise së Kosovës, si dhe Ambasadës së Britanisë së Madhe.


Ministria e Administratës Publike ka themeluar Komisionin me ç ‘rast edhe Ministria e Drejtësisë ka caktuar përfaqësuesit në pajtim me nenin 215 (paragrafi 2) të Ligjit nr. 04/L -149 për Ekzekutim te Sanksioneve Penale, duke qenë edhe përfaqësuesit britanik pjesë e këtij procesi dhe EULEX-i në cilësinë e monitoruesit. 


Ministrja e Drejtësisë, sot ka pranuar raportin nga projekti i angazhuar nga ambasada Britanike me rekomandimin se asnjëri nga kandidatët nuk i plotëson kriteret për emërim në këtë pozitë.  Bazuar në këtë raport, Ministrja e Drejtësisë pret që Komisioni të marrë parasysh rekomandimin e projektit britanik i cili konstaton se asnjë kandidat nuk i plotëson kriteret dhe konkursi do të duhej të rishpallej. 


Rishpallja e konkursit për drejtor të ShKK-së, do të bëhet në pajtim me procedurat e rekrutimit, në bashkëpunim me institucionet tjera relevante sipas ligjeve në fuqi.Ministria e Drejtësisë siguron opinionin dhe mediet se procesi do të jetë transparent dhe çdo përpjekje për të ndërhyrë dhe dëmtuar kredibilitetin e procesit do të ndiqet sipas ligjit.