PROGRAMI PËR KOMPENSIMIN E VIKTIMAVE TË KRIMIT

Programi për kompensimin e viktimave të krimit financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës. Programi ia mundëson viktimave të veprave të dhunshme të kompensueshme të aplikojnë për kompensim financiar për dëmet si pasojë e veprës penale. Kompensimi nga shteti mund të kërkohet në rastet kur viktima nuk mund ta realizojë të drejtën për dëmshpërblim nga i pandehuri apo kompensim nga burimet tjera.

Legjislacioni

Aplikacioni

Materiali  informues për kompenzimin e viktimave

Kontakti

Vegzat

stema