Materiali informues për kompenzimin e viktimave

Programi për kompensimin e viktimave të krimit financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës. Programi ia mundëson viktimave të veprave të dhunshme të kompensueshme të aplikojnë për kompensim financiar për dëmet si pasojë e veprës penale. Kompensimi nga shteti mund të kërkohet në rastet kur viktima nuk mund ta realizojë të drejtën për dëmshpërblim nga i pandehuri apo kompensim nga burimet tjera.

Adresa/Kontakti: Komisioni për Kompensimin e Viktimave të Krimit

Ministria e Drejtësisë Ish-ndërtesa e Rilindjes, Prishtinë 10.000

ueb-faqja: https://md.rks-gov.net

E mail adresa: kkvk.md@rks-gov.net

Vegzat

stema