Kontakti

Adresa/Kontakti:
Komisioni për Kompensimin e Viktimave të Krimit
Ministria e Drejtësisë
Ish-ndërtesa e Rilindjes, Prishtinë 10000
ueb-faqja: www.md-ks.net
E mail adresa: kkvk.m@rks-gov.net

Tel:  +383/038 200 18 353
       +383/038 200 18 009

 

Vegzat

stema