Këshilltarët e Ministrit

Shef i kabinetit:

Blerim Sallahu

blerim.sallahu@rks-gov.net

 

Këshilltare Politike:

Nazlie Bala
nazlie.bala@rks-gov.net

Vegzat

stema