Njoftimi mbi anulimin e Konkursit për pozitën Drejtor i Departamentit për DTMVK


Prishtinë, 22/11/2018 - Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm publikuar në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 16.10.2018 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

                         

N  J  O  F  T  I  M

Mbi anulimin e Konkursit për pozitën:

  1. Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit-
    Numri i Referencës: MD/DDTMV/ 16-10-01-2018

Anulimi i këtij Konkursi bëhet duke u bazuar në paragrafin 4, neni 22 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovë

     Ju falënderojmë për mirëkuptim.

______________________________________________________________________________________________

MINISTARSTVO  PRAVDE

Divizija za ljudske resurse u vezi sa vanjskim internim konkursem Ministarstva pravde, objavljenog dana 16.10.2018 u veb stranici Ministarstvo pravde na albanskom i srpskom jeziku, izdaje sledeče:

                          

O B A V E Š T E N J E

o poništenju konkursa za poziciju:

 

  1. Direktor Departmana za tranzicionu  pravdu  i podršku žrtvama kriminala - 1 (jedno radno mesto)

Referentni broj: MP/DTPPŽK/ 16 – 10 - 01 - 2018

 

Poništenje ovog konkursa zasniva se u stav 4 član 22 Uredbe br. 02/2010 o postupcima regrutovanja u civlnoj službi Kosova

         

Zahvaljujemo  se na razumevanju.

 

Linku per tu shkarkuar.

stema