Njoftim për shpallje te rezultateve


Prishtinë, 22/11/2018 - Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 20.08.2018, me numër reference: MD/DPL/ 20 - 08 - 01 - 2018.

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 20.08.2018, me numër reference: MD/DPL/ 20 - 08 - 01 - 2018.

Titulli i vendit të Punës: Udhëheqës i Divizionit për Jurisprudence, Ndërmjetësim dhe Administrator Falimentues - 1 (një vend pune)

  • Emri dhe Mbiemri: Labinot Gashi
  • Pikët e përgjithshme të fituara (me përqindje) 88.35%

Linku per shkarkim

 

stema