Njoftim mbi anulimin e konkursit për poziten Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit


Prishtinë, 27/11/2018 - Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e publikuar në Gazetën e përditshme “Koha Ditore” dhe Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 07.11.2018 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

                 

N  J  O  F  T  I  M

       Mbi anulimin e Konkursit për pozitën:

 

  1. Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit-

 

Numri i Referencës: MD/DDTMV/ 07 – 11 – 01 - 2018

 

Anulimi i këtij Konkursi bëhet duke u bazuar në paragrafin 4, neni 22 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovë.

 

 Ju falënderojmë për mirëkuptim.

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

MINISTARSTVO  PRAVDE

 

Divizija za ljudske resurse u vezi sa objaljivanjem javnom konkursom Ministarstva Pravde, dana 07.11.2018 u dnevnom listu “Koha Ditore” u veb stranici Ministarstvo Pravde na albanskom i srpskom jeziku, izdaje sledeče:

                          

O B A V E Š T E N J E

o poništenju konkursa za poziciju:

 

  1. Direktor Departmana za tranzicionu  pravdu  i podršku žrtvama kriminala - 1 (jedno radno mesto)

Referentni broj: MP/DTPPŽK/ 07 – 11 – 01 - 2018

 

Poništenje ovog konkursa zasniva se u stav 4 član 22 Uredbe br. 02/2010 o pravilnika regrutovanja u civlnoj službi Kosova.

         

Zahvaljujemo  se na razumevanju.

Linku per te shkarkuar.

stema