Njoftim


Prishtinë, 29/01/2019 -

Ministria e Drejtësisë - Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, në bazë të Rregullorës; Nr. 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit, për konkursin e jashtëm, të shpallur me datë: 18 Dhjetor 2018
 
Titulli i vendit të punës: Depoist - 1 (Një Vend Pune)   
 
Numri i Referencës; RN00004161
 
 
-    Emri dhe Mbiemri: Albert Xhemajli
 
-    Pikët totale të fituara: 83.5 %
 
 

stema