KONKURS I BRENDSHM, SHSK


Prishtinë, 11/03/2019 - Bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr.02/2010 neni 4 paragrafi 5 dhe neni 15 paragrafi 2 të Rregullores për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe nenit 4 dhe 5 të Rregullores për Avancimin në Karrierë të nëpunësve Civil, Shërbimi Sprovues , shpall:

Një (1) Zyrtar Transporti

Drejtorati për Administratë

Nr. i referencës: AD/660 / JP00038244

  Koeficienti:    7

Vendi: Drejtoria Qendrore, Prishtinë

 

 Detyrat Kryesore

 

 

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave 10%
 • Është përgjegjës për sigurimin e servisimit dhe mirëmbajtjes së mjeteve transportuese në institucion; 15%
 • Mbanë të dhënat për përdorimin, sevisimin, regjistrimin e automjeteve të institucionit dhe përgatit dokumentet e nevojshëm për përdorimin e tyre; 15%
 • Kujdeset që automjetet e institucionit të përdorën në mënyrë sa më racionale ;15%
 • Kujdeset për realizimin e të gjitha kërkesave të institucionit lidhur me transportin: 10%
 • Propozon përmirësime në sistemin ekzistues të transportit;10%
 • Harton planet dhe raportet e punës në baza javore, mujore dhe vjetore sipas kërkesave të mbikëqyrësit;15%
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi 5%.

 

 

 

 

 

Shkathtësitë e kërkuara

 • Njohuri profesionale në fushën e transportit;
 • Patentë shoferi për kategorinë’’ B’’ i obligueshëm
 • Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit);

Kualifikimi dhe përvoja e punës

 • Diplomë universitare: (drejtimi ekonomik, shkenca shoqërore, fakulteti i sigurisë publike)ose shkolla e lartë
 • 2 vite përvojë profesionale;

 

Shënim: Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunësit civil ekzistues në Sherbimin Sprovues të Kosovës dhe ofron mundësi të barabarta të avancimit për të gjithë nëpunësit civil ekzistues brenda Shërbimit Sprovues, të cilët i plotësojnë kriteret e Konkursit për avancim.

 

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve

 

Formularët zyrtar për aplikim merren në Zyrën për Burime Njerëzore të SHSK-së, zyra nr. 603,kati 6  ,ish- ndërtesa Rilindja (rruga Luan Haradinaj p.n.) gjithashtu mund të tërhiqen edhe nga Ueb-Faqja e internetit të Ministrisë së Drejtësisë-së.

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat etj, mund të dorëzohen:

 • Drejtpërdrejtë në Zyrën për Burime Njerëzore të SHSK-së, dhe
 • Përmes postës.

Aplikacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i plotësuar gabueshëm, do të konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk do të merret në konsiderim.


Kandidatët duhet të dorëzojnë aplikacione me të dhëna të sakta. Në rast të mosplotësimit të këtyre kërkesave, ose ofrimit të informatave jo të sakta, aplikacioni refuzohet, gjithashtu përdorimi i formularëve jozyrtar rezulton në refuzimin e menjëhershëm të aplikimit.

Aplikacionet e pranuara pas afatit të caktuar, konsiderohen të pranueshme nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar(postuar) para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër/ngushtë do të kontaktohen.


Konkursi mbetet i hapur 8 ditë nga dita e publikimit dhe do të jetë i hapur nga data: 11.03.2019,  deri më 18.03.2019, në ora 16.00.

Për informata shtesë mundë të kontaktoni Zyrën e Personelit , në telefonin: 038 200-18-048

Konkursi dhe kërkesa për punësim janë të publikuara edhe në Ueb-Faqen  e Ministrisë /Shërbimi Sprovues i Kosovës: http://www.md-ks.org.

 

“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Drejtësisë –Ministarstvo Pravde – Ministry of Justice

 

Shërbimi Sprovues i Kosovës/Probaciona Sluzba Kosova/Probation Service of Kosovo

Drejtoria e Përgjithshëm _________________________________________________________________________________

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosovo i Uredbe br. 02/2010 član 4. stav 5. i član 15. stav 2. Uredbe o procedurama regrutovanja u civilnoj službi i člana 4. i 5. Uredbe o unapređenju u karijeri civilnih službenika,Probaciona Služba, raspisuje:

 

 

 

                                                             INTERNI KONKURS

 

Jedan (1)  Službenik za transport (1)

Direkcije za administraciju

Referentni br: AD/660 / JP00038244

Koeficijent:    7

Mesto: Centralna Direkcija ,Priština  

 

Glavne dužnosti

 

 • Izrađuje planove rada u skladu sa nadzornikom za sprovođenje zadataka utvrđenih na osnovu ciljeva jedinice i daje preporuke u vezi sa realizacijom ovih ciljeva 10%
 • Odgovoran je za pružanje usluga servisiranja i održavanja transportnih vozila u instituciji; 15%
 •  Čuva podatke o upotrebi, servisiranju, registraciji vozila i priprema potrebne dokumente za njihovo korišćenje; 15%
 • Obezbeđuje da se vozila institucije koriste na najracionalniji način, 15%
 • Brine o realizaciji svih zahteva institucije u vezi transporta: 10%
 •  Predlaže poboljšanja postojećeg transportnog sistema;10%
 • Razvija planove i radne izveštaje na nedeljnoj, mesečnoj i godišnjoj osnovi prema zahtevima nadzornika;15%
 • Sarađuje sa drugim službenicima u okviru direkcije za efikasnije izvršavanje zadataka iz svog delokruga 10%
 • Obavlja druge dužnosti u skladu sa zakonima i propisima koje nadzornik može povremeno zahtevati: 5%

 

 

 

Potrebne veštine

 • Vozačka dozvola za kategoriju "B" je obavezna
 • Stručno znanje iz oblasti transporta;
 • Sposobnost organizovanja svog rada i koordinacije osoblja na administrativnom nivou;
 • Sposobnost obavljanja poslova i zadataka pod pritiskom;
 • Kompjuterske veštine u softverskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access).

 

Kvalifikacije i radno iskustvo:

 • Univerzitetska diploma:( ekonomski fakultet, fakultet za društvene nauke, fakultet za javnu bezbednosti) ili viša škola
 • 2 godine profesionalnog radnog iskustva;

 

 • Postupak konkurisanja je otvoren za postojeće civilne službenike Probacione Službe Kosova i pruža jednake mogućnosti napredovanja za sve postojeće civilne službenike koji ispunjavaju kriterijume konkursa za napredovanje

Preuzimanje i podnošenje aplikacija

 

Zvanične obrasce za apliciranje treba preuzeti u Kancelariji za ljudske resurse PSK-a, kancelarija br....., bivša zgrada Rilindja (ulica Luan Haradinaj bb) br. 603, 6 sprat, takođe se mogu preuzeti sa internet stranice MP-a.

Popunjene aplikacije zajedno za kopijama uverenja za potrebne obrazovne kvalifikacije, radno iskustvo, pohađane kurseve, reference itd., mogu se podneti:

 • Direktno u Kancelariji za ljudske resurse PSK-a, i
 • Putem pošte.

Aplikacije podnete nakon isteka roka, nepotpune i pogrešno popunjene aplikacije, smatraće se nevažećim i neće biti razmatrane.


Kandidati treba da podnesu aplikacije sa tačnim podacima. U slučaju neispunjavanja ovih zahteva, ili podnošenja netačnih informacija, aplikacija se odbija, takođe korišćenje nezvaničnih obrazaca rezultira trenutnim odbijanjem aplikacija.

Aplikacije primljene nakon navedenog roka, smatraju se prihvatljivim ako je datum u poštanskoj pošiljci, ili bilo koji drugi dokaz za datum podnošenja, dokazuje da je ona poslata pre isteka roka za podnošenje aplikacija.

Samo kandidati koji su izabrani na kraćem/užem spisku biće kontaktirani.


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja i biće otvoren od: 11.03.2019,  do 18.03.2019, u 16.00 časova.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Kancelariju za osoblje PSK-a na broj telefona: 038 200 18048

Konkurs i zahtev za zapošljavanje objavljeni su na veb stranici Ministarstva / Probaciona Sluzba Kosova:

http://www.md-ks.org.

 

“Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja svim građanima Kosova i pozdravlja aplikacije svih lica muškog i ženskog pola iz svih zajednica na Kosovu”

Shkarko konkursin: KONKURS I BRENDSHM, SHSK

stema