Njoftim për vazhdim të Konkursit, SHSK


Prishtinë, 19/03/2019 - Sektori i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e Publikuar më datën 11.03.2019, deri më 18.03.2019 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë Kandidatët e interesuar së Konkursi i shpallur më datë:11/03/2019, për pozitën:Zyrtar  Transporti - 1 (një vend pune) në Drejtoratin  për Administratë me numër të   referencës: MD/SHSK AD/660/JP00038244, në  web - faqen e MD/--së, vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarike, nga data:  19/03/2019, deri më datën: 25/03/2019. Të gjithë Kandidatët të cilët kanë konkurruar nuk kanë nevojë për ri-konkurrim.

Njoftim për vazhdim të Konkursit, SHSK

stema