Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar per AVSH


Prishtinë, 20/03/2019 - Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin publik te shpallur me datën: 25.02.2019, me numër reference: MD/AVSH/ 25-02-01-2019.

NJOFTIM

  • Titulli i vendit të Punës: Zyrtar për Avokaturën Shtetërore – (5 vende pune)

 

 

     Emri dhe Mbiemri                                              Pikët e përgjithshme të

                                                                                                          fituara (me përqindje) :

       

  1. Valdon Bytyçi                                                      465 pikë / 93 %
  2. Arta Sejdiu- Ajeti                                                           465 pikë / 93%
  3. Bekim Agushi                                                     430 pikë / 86%
  4. Egzon Mehmeti                                                   421 pikë / 84.2%
  5. Rajmonda Osmani                                             420 pikë / 84 %

 

 

Datë: 20.03.2019

Shkarko - Njoftim për shpallje te rezultateve te procedurave te rekrutimit për pozitën - Zyrtar per AVSH

stema