Njoftimi për anulimin e konkursit për pozitën Avokat Shteteror -4 (katër vende pune)


Prishtinë, 03/04/2019 - Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm të publikuar me datë 22.03.2019 në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

N  J  O  F  T  I  M

Mbi anulimin e Konkursit për pozitën:

  1. Avokat Shtetëror - 4 (katër vende pune)
    Numri i Referencës: MD/ AVSH /22 – 03 – 01 -2019

Anulimi i këtij Konkursi bëhet duke u bazuar në paragrafin 4, neni 22 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovë.

stema