Njoftim mbi konkursin: Zyrtar Transporti - Prishtinë   (një vend pune)


Prishtinë, 05/04/2019 - Shërbimi Sprovues i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e brendshëm të shpallur me datë: 11.03.2019.

Titulli i vendit të Punës:  Zyrtar Transporti - Prishtinë   (një vend pune)

Me numër reference:   AD/660/JP00038244

Emri dhe Mbiemri:   Norton Halimi

Pikët totale të fituara( me përqindje):    390 / 78 %.

 

Këshillë juridike: Kundër vendimit për emërimin e kandidatëve, të aplikuarit në ketë konkurs që janë të pakënaqur me ketë vendim kanë të drejtë ankese  në afatin prej tridhjetë (30) në Komisionin për zgjidhje e Kontesteve dhe  Ankesave të Shërbimit Sprovues të Kosovës  nga  dita e publikimit të njoftimit.

stema