Njoftimi për anulimin e konkursit për pozitën Mbi anulimin e Konkursit për pozitën - Udhëheqës i Divizionit për Drejtësi Tranzicionale -1 (në vend pune) Numri i Referencës: MD/DDTMV/ 16-10-01-2018;


Prishtinë, 24/04/2019 - Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm publikuar në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 12.04.2019 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

N  J  O  F  T  I  M

Udhëheqës i Divizionit për Drejtësi Tranzicionale -1 (në vend pune) Numri i Referencës: MD/DDTMV/ 16-10-01-2018;

Anulimi i këtij Konkursi bëhet duke u bazuar në paragrafin 4, neni 22 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovë

Ju falënderojmë për mirëkuptim.

 

stema