Njoftim për vazhdim të konkursit


Prishtinë, 08/05/2019 - Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më datën 23.04.2019 për pozitën: Zyrtar Ligjor - 1 (një vend pune) me numër te referencës MD/ DL/23-04-01-2019 në Gazetën ditore ,, Epoka e re” dhe në web - faqen e Ministrisë së Drejtësisë, vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik, nga data: 08.05.2019 deri më datën 14.05.2019.

Të gjithë Kandidatët të cilët kanë aplikuar në afat dhe procedure te rregullt për këtë Pozitë, nuk kanë nevojë për ri-aplikim.

stema