Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për pozitën: Avokat Shtetëror - 4 (katër vende pune)


Prishtinë, 05/06/2019 - Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11 dhe paragrafi 3 i nenit 22, i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

N J O F T I M

 

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më datën 18.05.2019 për pozitën: Avokat Shtetëror - 4 (katër vende pune) me numër te referencës: MD/ AVSH /18 - 05 - 01 -2019 në web - faqen e Ministrisë së Drejtësisë, vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik, nga data: 05.06.2019 deri më datën 11.06.2019.

Të gjithë Kandidatët të cilët kanë aplikuar në afat dhe procedure te rregullt për këtë Pozitë, nuk kanë nevojë për ri-aplikim.

stema