Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar për AVSH


Prishtinë, 25/09/2019 - Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin publik te shpallur me datën: 04.09.2019, me numër reference: MD/AVSH/ 04-09-01-2019.

  • Titulli i vendit të Punës: Zyrtar për Avokaturën Shtetërore – 1 (një vend pune)

    Emri dhe Mbiemri :    1.Valëza Ukella                                                  

           Pikët e përgjithshme të fituara (me përqindje) : 365 pikë / 73 %

 

stema