Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë


Prishtinë, 25/09/2019 - Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

N J O F T I M

 

Njoftohen të gjithë Kandidatët e interesuar se Konkursi i brendshëm i shpallur me datën 17.09.2019 për Pozitën: Zyrtar Ligjor– 1 (një) vend pune në DL/MD me numër te referencës MD/ DL/ 17 – 08 – 04 - 2019 në web - faqen e Ministrisë së Drejtësisë, vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik nga data: 25.09.2019 deri më datën 01.10.2019.

Të gjithë Kandidatët të cilët kanë aplikuar në afat dhe procedure të rregullt për këtë Pozitë, nuk kanë nevojë për ri-aplikim.

 

 

stema