Ministri Selimi prezantoi Projekt Kodin Civil të Republikës së Kosovës


Prishtinë, 07/07/2020 - Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi, sot ka prezantuar Projekt Kodin Civil të Republikës së Kosovës,  i cili është hartuar nga Ministria e Drejtësisë në konsultim me akterët vendor të drejtësisë, partnerët ndërkombëtar dhe shoqërinë civile.

Në një konferencë për media, ministri Selimi tha se përmes këtij Projekt Kodi, synohet që të bëhet rregullimi dhe harmonizimi i dispozitave ligjore të së drejtës civile si Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve, Ligjit të Pronësisë dhe të drejtave tjera sendore, Ligjit të Familjes dhe Ligjit të Trashëgimisë.

“Bazuar në rëndësinë dhe nevojën për avancim të mëtutjeshëm të legjislacionit civil, Projekt Kodin Civil të Republikës së Kosovës, i cili konsiderohet të jetë produkti më i madh legjislativ pas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, do ta procedoj shumë shpejt për shqyrtim dhe aprovim në Kuvend”, tha ministri Selimi.

Ministri Selimi shpjegoi se Kodi Civil i Republikës së Kosovës, do të jetë i strukturuar në 5 Libra, në të cilat do të përfshihen : 1. pjesa e përgjithshme, 2. detyrimet, 3. pronësia dhe të drejtat tjera sendore, 4. familja dhe 5. trashëgimia.

“Librin 1- pjesa e përgjithshme”,  sipas ministrit Selimi është hartuar për herë të parë dhe disa nga çështjet e adresuara, rregullojnë parimet themelore.

“Me këtë libër janë rregulluar parimet themelore të cilat deri më tani nuk kanë qenë të rregulluara, ose kanë qenë të shpërndara në ligje tjera por të pa harmonizuara. Si të tilla janë: Parimi i barazisë i të gjithë qytetarëve në marrëdhëniet civile; Ndalimi i keqpërdorimit i të drejtave dhe shkaktimit të dëmit ndaj të tjerëve; Burimet e së drejtës civile (caktohen për herë të parë në Kosovë), Kushtetuta, Kodi, Ligjet dhe marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare etj.,”, deklaroi ministri Selimi.

Ndërsa në “Librin 2- Detyrimet”, disa nga çështjet kruciale që janë adresuar janë : Harmonizimi i dispozitave ligjore të ligjit për detyrimet duke i evituar konfliktet e ligjit dhe paqartësitë dhe sqarimi i përgjegjësive të palëve në marrëdhënie kontraktuese etj.

“Librin 3- Pronësia dhe të drejtat tjera sendore”, janë sqaruar të drejtat pronësore, mënyra se si fitohet dhe humbet pronësia; Janë harmonizuar shumë dispozita që kanë qenë të pa qarta; Është sqaruar e drejta e shtetasve të huaj për të pasur pronësi në Kosovë ku parimisht janë të barabartë. Por do të ketë edhe ligj të veçantë për shtetasit e huaj etj.

Tek “Libri 4- Familja”, disa nga çështjet kryesore që janë adresuar kanë të bëjnë me përmirësimin e dispozitave të Ligjit të Familjes në aspektin e kuptimit më të mirë; Është siguruar më mirë barabarësia para ligjit për të gjithë personat në raportet familjare; Është siguruar një mbrojtje më e mirë e të drejtave pronësore për gratë duke paraparë për herë të parë kontratën martesore me të cilën mund t’i rregullojnë raportet pronësore. Në rast se nuk ka kontratë, zbatohet ligji dhe pasuria është e barabartë 50% : 50% për secilin bashkëshortë si dhe çështje të tjera.

Ndërsa “Libri 5- Trashëgimia”, disa nga çështjet kryesore: janë hartuar dispozita ligjore që garantojnë barabarësinë efektive në trashëgimi duke u siguruar që edhe gratë të arrin t’i realizojnë më mirë të drejtat e trashëgimisë (edhe pse kjo e drejtë ka qenë e garantuar, me Kodin Civil janë paraparë dispozita që e sigurojnë secilin në gëzimin e të drejtës së tij/saj), duke informuar secilin për të drejtën e trashëgimisë; Heqja dorë nga trashëgimia si e drejtë e trashëgimtarëve, mund të bëhet vetëm duke u siguruar një procedurë transparente dhe njoftuar palët/trashëgimtarët me pasojat që ka heqja dorë etj.

Ministri Selimi tha se finalizimi i këtij dokumenti, është rezultat i një pune të gjatë të  Ministrisë së Drejtësisë, i mbështetur nga projekti i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë ‘’Mbështetje Kodit Civil – Faza 2’’.

stema