Konkurs: Drejtor i përgjithshëm


Prishtinë, 16/05/2022 - Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 (1,4) i Rregullores Nr.01/2022 për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë:

Konkurs

Pranim i hapur
Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar

Titulli i pozitës së punës    Drejtor i përgjithshëm (2)
Klasa e pozitës    Drejtues i Lartë 2
Kohëzgjatja e emërimit    4 Vjeçar/Godine
Koeficienti/Paga    1171,18
Nr. i kërkuar    1
Data e njoftimit    16/05/2022
Afati për aplikim    15/06/2022 - 22/06/2022
Institucioni    Ministria e Drejtësisë - Shërbimi Korrektues i Kosovës
Departamenti    Zyra e drejtorit te Përgjithshëm
Divizioni
Vendi i punës    Drejtor i Përgjithshëm
Nr. i Referencës    RN00009044
Kodi i procedurës    RPC0002795
 
1.    Përshkrimi i përgjithshëm i punës
•    Mbështet dhe ofron këshilla të nivelit të lartë për titullarin e institucionit dhe Sekretarin e Përgjithshëm lidhur me fushë veprimtarinë e agjencisë ekzekutive;
•    Drejton dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e agjencisë dhe siguron funksionim efikas të saj, si dhe menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të agjencisë;
•    Siguron zbatimin e legjislacionit dhe vendimeve që ndërlidhen me agjencinë, si dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe komplekse që ndikojnë në realizimin e objektivave të agjencisë;
•    Propozon buxhetin për agjencinë dhe siguron ekzekutimin e tij sipas legjislacionit për menaxhimin e financave publike, si dhe identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve;
•    Harton planin e punës, plane veprimi dhe raportin vjetor të performancës së agjencisë;
•    Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas departamenteve dhe siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithëpërfshirëse të stafit dhe promovon zhvillimin e kapaciteteve njerëzore;
•    Përfaqëson agjencinë me autorizim të titullarit të institucionit në takime dhe forume brenda dhe jashtë vendit në fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e agjencisë;
•    Kryen edhe çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër që i caktohet me Ligj apo i delegohet shprehimisht nga titullari i institucionit.


2.    Kërkesat e përgjithshme për pranim
•    Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
•    Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
•    Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
•    Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
•    Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
•    Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas Ligjit nr.06/L- 114 për zyrtarët publik.
3.    Kërkesat e përgjithshme formale
•    Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to, në fushat e: Menaxhmentit, Drejtësisë apo Sigurisë.
•    Kualifikime të posaçme formale: nuk ka kërkesa të posaçme formale për këtë pozitë.
•    Përvoja e punës e kërkuar: Së paku tetë (8) vite përvojë pune profesionale, duke përfshire së paku pesë (5) vite përvoje pune në pozita drejtuese.


4.    Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme
•    Aftësi të larta organizative, drejtuese dhe menaxhim strategjik;
•    Aftësi për t'iu përshtatur prioriteteve, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve;
•    Njohuri të gjera lidhur me fushën e përgjegjësisë të agjencisë/institucionit, menaxhimin e sistemit buxhetor dhe të shërbimit civil;
•    Aftësi të forta negocimi, komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie besimi me titullarin e institucionit dhe stafin që menaxhon;
•    Aftësi për të motivuar stafin dhe për të menaxhuar me sukses një sërë projektesh të agjencisë.
 
5.    Kërkesa specifike
•    të mos jetë anëtar i ndonjë partie politike.


6.    Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen
•    Mendimi strategjik;
•    Lidership;
•    Mendimi kreativ;
•    Zgjidhja e problemeve;
•    Orientimi kah rezultatet;
•    Komunikimi;
•    Menaxhimi;
•    Përshtatja;
•    Puna në ekip;
•    Zhvillimi i vetës dhe i tjerëve;
•    Integriteti.


7.    Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
•    Aplikacioni i cili plotësohet online me rastin e aplikimit (konsiderohet si CV dhe vlerësohet nga Komisioni);
•    kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
•    dëshmi për përvojën e punës / vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
•    letër motivimi;
•    kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
•    dëshmi nga institucioni që nuk ka në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas Ligjit nr.06/L-114 për zyrtarët publik;
•    dëshmi që nuk ka një masë disiplinore për largim nga pozita e zyrtarit publik në pesë vitet e fundit (për kandidatët që janë zyrtare publik dëshmia lëshohet nga institucioni/et përkatës në të cilën ka punuar zyrtari në
pesë vitet e fundit). Kandidatët e jashtëm paraqesin deklaratën me shkrim të vetë-nënshkruar, për të dëshmuar se ndaj tyre nuk ka pasur masë disiplinore të largimit nga pozita e zyrtarit publik në pesë vitet e fundit.
•    certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit;
•    deklaratë me shkrim që nuk është anëtar i ndonjë partie politike;
•    si dhe çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.


8.    Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak
•    Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet, do të shpallet më së largu deri më datën 02/07/2022, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )
 
9.    Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
•    Testimi me shkrim – maksimumi 50 pikë
•    Intervista – maksimumi 50 pikë

10.    Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar
•    Lista e kandidateve sipas vlerësimit përfundimtar, do të shpallet më së largu deri më datën 06/08/2022, në
portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).

11.    Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
•    Përmes email dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

12.    Mënyra e aplikimit
•    Përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Të dhëna shtesë:

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen
 

stema