Njoftim për anulim të procedures së rekrutimit Sekretar i Përgjithshëm MD 14.06.2022


Prishtinë, 14/06/2022 - Departamenti per Menaxhimin e Zyrtariive Publike, Ministria e PuneÜe U Brendshme, ne pajtim me nenin 8 paragraíi 5 U Rregullores Nr. 01/2022 per Pranimin, Vleresimin dhe Disiplinen e Nepiinesve U Larte Drejtues publikon:

NJOFTIMIN

Ndörpritet procedura e rekrutirnit me nr. RN00008915 e shpallur me datö 28.04.2022 pör pozitön, Sekretar i Pör ithsherri nö Ministrinö e Drejtösisö, pör arsye se nuk  janö identifikuar tö paktön dy kandidatö qö i kanö plotösuar kriteret e konkursit per tö vazladuar rnö tutje ne proceduren e rekrutimit.

stema