Konkurs-Drejtor i Përgjithshëm i Shpërbimit Sprovues MD


Prishtinë, 25/06/2022 - Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 (1,4) i Rregullores Nr.01/2022 për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë:

Konkurs

 

Pranim i mbyllur

*Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të kategorisë së lartë dhe të mesme drejtuese në të gjithë Shërbimin Civil.

 

Titulli i pozitës së punës                                                          Drejtor i përgjithshëm (2)

Klasa e pozitës                                                                         Drejtues i Lartë 2

Kohëzgjatja e emërimit                                                            4 Vjeçar/Godine

Koeficienti/Paga                                                                      1171,18

Nr. i kërkuar                                                                                                      1

Data e njoftimit                                                                       24/06/2022

Afati për aplikim                                                                      24/07/2022 - 31/07/2022

Institucioni                                                                              Ministria e Drejtësisë - Shërbimi Sprovues i Kosovës

Departamenti                                                                          Zyra e drejtorit të përgjithshëm

Divizioni

Vendi i punës                                                                          Drejtor i Përgjithshëm

Nr. i Referencës                                                                       RN00009301

Kodi i procedurës                                                                     RPC0003043

 

1.Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Mbështet dhe ofron këshilla të nivelit të lartë për titullarin e institucionit dhe Sekretarin e Përgjithshëm lidhur me fushë veprimtarinë e agjencisë ekzekutive;
 • Drejton dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e agjencisë dhe siguron funksionim efikas të saj, si dhe menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të agjencisë;
 • Siguron zbatimin e legjislacionit dhe vendimeve që ndërlidhen me agjencinë, si dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe komplekse që ndikojnë në realizimin e objektivave të agjencisë;
 • Propozon buxhetin për agjencinë dhe siguron ekzekutimin e tij sipas legjislacionit për menaxhimin e financave publike, si dhe identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve;
 • Harton planin e punës, plane veprimi dhe raportin vjetor të performancës së agjencisë;
 • Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas departamenteve dhe siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithëpërfshirëse të stafit dhe promovon zhvillimin e kapaciteteve njerëzore;
 • Përfaqëson agjencinë me autorizim të titullarit të institucionit në takime dhe forume brenda dhe jashtë vendit në fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e agjencisë;
 • Kryen edhe çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër që i caktohet me Ligj apo i delegohet shprehimisht nga titullari i institucionit.

 

2.Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas Ligjit nr.06/L- 114 për zyrtarët publik.

3.Kërkesat e përgjithshme formale

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare: fakulteti juridik, ekonomik, ose shkenca sociale, me të paktën 240 kredi/ECTS.
 • Kualifikime të posaçme formale: nuk ka kërkesa të posaçme formale për këtë pozitë.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku tetë (8) vite përvojë pune profesionale, duke përfshire së paku pesë (5) vite përvoje pune në pozita drejtuese.

 

4.Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

 • Mendimi strategjik;
 • Lidership;
 • Mendimi kreativ;
 • Zgjidhja e problemeve;
 • Orientimi kah rezultatet;
 • Komunikimi;
 • Menaxhimi;
 • Përshtatja;
 • Puna në ekip;

 

 • Zhvillimi i vetës dhe i tjerëve;
 • Integriteti.

5.Kërkesa specifike

 • Kopje e certifikatës qe e zotëron gjuhën angleze ne nivelin B1, ndërsa kandidatët qe kane kryer studimet jashtë apo brenda Kosovës ne gjuhen angleze dhe qe e dëshmojnë me diplomën e studimeve te nivelit bachelor, master apo dekoratorë, nuk janë te obliguar te sjellin kopjen e certifikatës B1;

 

6.Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

 • Aftësi të larta organizative, drejtuese dhe menaxhim strategjik;
 • Aftësi për t'iu përshtatur prioriteteve, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve;
 • Njohuri të gjëra lidhur me fushën e përgjegjësisë së agjencisë, menaxhimin e sistemit buxhetor dhe të shërbimit civil;
 • Aftësi të forta negocimi, komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie besimi me titullarin e institucionit dhe stafin që menaxhon;
 • Aftësi për të motivuar stafin dhe për të menaxhuar me sukses një sërë projektesh të agjencisë.

 

7.Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
 • dëshmi për përvojën e punës / vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
 • letër motivimi;
 • kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
 • dëshmi nga institucioni që nuk ka në fuqi një masë disiplinore për largim nga pozita e zyrtarit publikë në pesë vitet e fundit;
 • certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit;
 • kopje e certifikatës qe e zotëron gjuhën angleze ne nivelin B1, ndërsa kandidatët qe kane kryer studimet jashtë apo brenda Kosovës ne gjuhen angleze dhe qe e dëshmojnë me diplomën e studimeve te nivelit bachelor, master apo dekoratorë, nuk janë te obliguar te sjellin kopjen e certifikatës B1;
 • si dhe çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.

 

8.Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak

 • Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet, do të shpallet më së largu deri më datën 10/08/2022, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

 

9.Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

•Testimi me shkrim – maksimumi 50 pikë

Pyetjet në formë të esesë, njëzetë (20) pikë

Pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë, tridhjetë (30) pikë

 

•Intervista – maksimumi 50 pikë

Pyetjen për prezantim, pesëmbëdhjetë (15) pikë Pyetjet tjera të intervistës, tridhjetë e pesë (35) pikë

 

10.Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar

 • Lista e kandidateve sipas vlerësimit përfundimtar, do të shpallet më së largu deri më datën 14/09/2022, në

portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).

 

11.Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

 • Përmes email dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

 

12.Mënyra e aplikimit

 • Përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Të dhëna shtesë:

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

stema