Vendim per anulim te konkursit IML


Prishtinë, 05/07/2022 - Duke u bazuar ne nenparagrafin 3.1 te paragrafit 3 dhe 4 te nenit 68 tii Ligjin Nr.06/ L - 114 per Zyrtaret Publike (Gazeta Zyrtare Nr. 8 / 11 mars 2019), Ligjin Nr.03/L-212 i Punes dhe nenparagrafin 5.1 te paragrafit 5 te rienit 6 te Udhezimit Admirlistrativ (MPMS) Nr.07/ 2017 per Rregullimin e Procedurave te Konl‹ursit ne Sektorin Publ11€ Si dhe nen1T1 44 te Ligjit Nr. 05/ L -031 per Proceduren c Pergjithshme Administrative, Udheheqesja e Divizionit păr Burime Njerezore ne Minlstrine e Drejtesise, nxjerr:

VENDIM

Mbi anulimin e  Konkursit të brendshëm në IML

 1. Anulohet procedura e rekrutimit te konkurseve te brendshme ne Institutin e Mjekesise Ligjore te publikuara me daten e njoftimit 13.05.2022, ne afatin per aplikim nga 11.06.2022 deri me 25.06.2022 păr pozitat:
  1. Drejtor i Pergjithshem- 1 (nje) vend pune;
   Drejtor i Departamentit per Mbeshtetje Mjeko Ligjore - 1 (nje) vend pune; Drejtor i Departamentit per Mjekesl Ligjore- 1 (nje) vend bune;
   Drejtor i Departamentit per Laboratore Mjeko Ligjore- 1 (nje) vend pune dhe Udheheqesi i Divizionit per Cilesi - 1 (nje) vend pune.
    
 2. Vendimi hyn nö fuqi mc datö 04.07.2022.

ARSYETIM

 

Divisioni per Burime Njerezore gjate f£lzes se vcrlfikimit paraprak ka konstatuar sc nc konkui'sin e publikuar per aplikim me daten 11.06.2022 per konkursin e brendshem piir pozitat: Drejtor i Pergjithshiim- 1 (nje) veiid pune, Drejtor i Departamentit piir Mbeshtetjc

Mjeko Ligjore - 1 (një) vend pune, Drejtor i Departamentit për Mjekësi Ligjore- 1 (një) vend pune, Drejtor i Departamentit për Laboratore Mjeko Ligjore- 1 (një) vertd pune dhe Udhöheqësi i Divizionit për Cilësi - 1 (një) vend pune, duhet të përsëritet sepse së paku tre lcandidatë nuk i plotësojnë kushtet e parapara për këto pozita të shpallura me konkul's, e i cili do te përsëritet brenda afatit ligjor te parapare me ligj.

Andaj, bazuar në nënparagrafin 3.1 të paragrafit 3 dhe 4 të nerrit 68 të Ligjin Hr.06/L - 114 për Zyrtaröt Publikë (Gazeta Zyrtare Nr. 8 / 11 mars 2019), Ltgjin Nr.03/L-212 i Punës dhe nënparagrafin 5.1 të paragrafit 5 të nenit 6 të Udhëzimit Admiriistrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik st dhe nenin 44 të Ligjit Nr. 05/L -031 pör Procedurën e Përgjithshme Admiriistrative, u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

stema