Njoftim për nderprerje të procedures - Avokat i Përgjithshëm Shtetëror në Avokaturën Shtetërore-MD


Prishtinë, 09/08/2022 -

Njoftimi eshte i bashkangjitur ne linkun: Njoftim për nderprerje të procedures - Avokat i Përgjithshëm Shtetëror në Avokaturën Shtetërore-MD-

stema