Statistikat

Këto statistika janë prezantuar duke u bazuar në raportet mujore të raportuara nga menaxherët e qendrave të Ndërmjetësimit, pastaj nga Referentet e caktuar për ndërmjetësim. Edhe pse ndërmjetësimi ka filluar të aplikohet relativisht vonë, statistikat tregojnë se ka ngritje graduale të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit. Deri më tani janë referuar rreth ______ raste në procedurë të ndërmjetësimit, dhe kanë rezultuar me arritje të zgjidhjes së mosmarrëveshjes rreth _________ raste. Ajo që mund të vërehet nga këto statistika janë rezultatet e marrëveshjes me zgjidhje të suksesshme. Arsye më shumë për të zgjidhur ndërmjetësimin si alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ministria e Drejtësisë do t’i publikojë rregullisht të dhënat e rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit.

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2012 – 2018, në Prishtinë:

Prishtinë

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

/

86

360

164

 

230

393

1,233

Raste të referuara nga Prokuroria

1

74

88

267

 

38

156

624

Raste me vet inicim

6

2

20

3

 

2

/

33

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

7

162

468

434

 

315

549

1.935

Të zgjidhura gjithsej

3

145

346

515

 

351

539

1,899

Të pazgjidhura gjithsej

4

3

10

11

 

8

10

46

Në proces (shifra e totalit varion)

/

/

/

 /

 

/

/

/

 

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2012 – 2018, në Ferizaj:

Ferizaj

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

14

139

20

18

 

40

219

450

Raste të referuara nga Prokuroria

/

/

79

102

 

158

93

432

Raste me vet inicim

6

7

8

 

 

 

/

21

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

20

146

107

120

 

198

312

903

Të zgjidhura gjithsej

6

42

81

103

 

191

298

721

Të pazgjidhura gjithsej

9

21

15

6

 

3

14

68

Në proces (shifra e totalit varion)

/

/

/

12

 

4

/

/

 

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2012 – 2018, në Gjakovë:

Gjakovë

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

14

57

52

28

 

12

7

170

Raste të referuara nga Prokuroria

/

6

67

129

 

79

27

308

Raste me vet inicim

10

3

5

3

 

/

/

21

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

24

66

124

160

 

91

34

499

Të zgjidhura gjithsej

16

34

101

129

 

67

27

374

Të pazgjidhura gjithsej

8

26

26

19

 

6

7

92

Në proces (shifra e totalit varion)

/

/

/

17

 

25

/

/

 

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2012 – 2018, në Pejë:

Pejë

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

57

75

75

98

29

22

55

411

Raste të referuara nga Prokuroria

/

/

/

56

11

65

195

327

Raste me vet inicim

/

/

/

4

2

1

/

7

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

57

75

75

158

42

     57

250

714

Të zgjidhura gjithsej

22

28

35

139

36

56

227

543

Të pazgjidhura gjithsej

20

19

48

40

6

1

23

157

Në proces (shifra e totalit varion)

15

48

45

8

/

/

/

/

 

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2012 – 2018, në Gjilan:

Gjilan

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

70

70

133

203

194

158

49

877

Raste të referuara nga Prokuroria

/

/

/

16

41

51

73

181

Raste me vet inicim

/

/

/

18

13

8

2

41

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

70

70

133

238

248

217

124

1,100

Të zgjidhura gjithsej

36

45

114

213

235

193

94

930

Të pazgjidhura gjithsej

22

17

16

7

13

23

30

128

Në proces (shifra e totalit varion)

1

9

14

4

0

1

/

/

 

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2013 – 2018, në Mitrovicë:

Mitrovicë

2012

2013

2014

2015

2016

Janar Qershor

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

 

4

74

36

 

20

 

 

Raste të referuara nga Prokuroria

 

/

52

77

 

61

 

 

Raste me vet inicim

 

7

19

73

 

25

 

 

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

 

11

145

182

 

106

 

 

Të zgjidhura gjithsej

 

11

109

165

 

100

 

 

Të pazgjidhura gjithsej

 

/

36

20

 

6

 

 

Në proces (shifra e totalit varion)

 

/

/

10

 

8

 

 

 

Tabela në vazhdim ju jep një pasqyrë më të mirë të rasteve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit për periudhat 2014 – 2018, në Prizren:

Prizren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Raste të referuara nga Gjykata

/

/

24

94

1

26

187

332

Raste të referuara nga Prokuroria

 

 

/

122

18

230

360

730

Raste me vet inicim

/

/

/

3

0

/

/

3

Të referuara gjithsej për Ndërmjetësim

 

 

24

219

19

256

547

1,065

Të zgjidhura gjithsej

/

/

6

18

17

255

531

827

Të pazgjidhura gjithsej

 

 

3

15

2

1

16

37

Në proces (shifra e totalit varion)

/

/

7

6

0

/

/

/

 

Vegzat

stema