Marrëveshjet për Bashkpunimim Juridik Ndërkombëtar

Ikona Emertimi Viti
Marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet penale mes Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë 24/01/2018
SHQIP 24/01/2018
MARRËVESHJE_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_MBRETËRISË_SË_BELGJIKËS_PËR_TRANSFERIMIN_E_PERSONAVE_TË_DËNUAR 05/12/2017
RATIFIKIMI_I_MARRËVESHJES_MBI_NDIHMËN_E_NDËRSJELLË_LIGJORE_NË_ÇËSHTJET_PENALE_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË___ 05/12/2017
MARRËVESHJE_NË_MES_TË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_KONFEDERATËS_ZVICERANE_MBI_TRANSFERIMIN_E_PERSONAVE_TË_DËNUAR 05/12/2017
MARRËVESHJE_NDËRMJET_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_REPUBLIKËS_SË_KROACISË_PËR_NDIHMË_TË_NDËRSJELLË_LIGJORE_NË_ÇËSHTJET_PENALE (1) 05/12/2017
RATIFIKIMI_I_MARRËVESHJES_PËR_TRANSFERIMIN_E_PERSONAVE_TË_DËNUAR_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_MAQEDONISË 05/12/2017
RATIFIKIMI_I_MARRËVESHJES_MBI_EKSTRADIMIN_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_MAQEDONISË 05/12/2017
MARRËVESHJE_PËR_EKSTRADIM_NDIHMË_TË_NDËRSJELLË_JURIDIKE_NË_ÇËSHTJE_PENALE_DHE_TRANSFERIMIN_E_PERSONAVE_TË_DËNUAR_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KO___ 05/12/2017
MARRËVESHJA_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_HUNGARISË_MBI_NDIHMËN_E_NDËRSJELLË_JURIDKE_NË_ÇËSHTJET_PENALE 05/12/2017
TRAKTAT_PËR_NDIHMË_TË_NDËRSJELLË_JURIDIKE_NË_ÇËSHTJE_PENALE_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_ITALISË 05/12/2017
TRAKTAT_PËR_EKSTRADIM_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_ITALISË 05/12/2017
MARRËVESHJE_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_MBRETËRISË_SË_BELGJIKËS_PËR_TRANSFERIMIN_E_PERSONAVE_TË_DËNUAR 05/12/2017
MARRËVESHJA NDËRMJET QEVERISË SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_FEDERALE_TË_GJERMANISË_PËR_BASHKËPUNIM_GJYQËSOR_NË_ÇËSHTJET_PENALE 05/12/2017
MARREVESHJE E PROJEKTIT NDERMJET QEVERISE SE REPUBLIKES SE KOSOVES PERFAQESUARNGA MINISTRIA E DREJTESISE (MO) DHE QEVERISE SE ZVICRES PERFAQESUARNGA OEPARTAMENTI FEDERATIV I PUNEVE TE JASHTME PERMES A 12/06/2012