Marrëveshjet për Bashkpunimim Juridik Ndërkombëtar

Marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet penale mes Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë

24/01/2018

SHQIP

24/01/2018

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BELGJIKËS PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

05/12/2017

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI NDIHMËN E NDËRSJELLË LIGJORE NË ÇËSHTJET PENALE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË

05/12/2017

MARRËVESHJE NË MES TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KONFEDERATËS ZVICERANE MBI TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

05/12/2017

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE REPUBLIKËS SË KROACISË PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË LIGJORE NË ÇËSHTJET PENALE (1)

05/12/2017

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

05/12/2017

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI EKSTRADIMIN NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

05/12/2017

MARRËVESHJE PËR EKSTRADIM NDIHMË TË NDËRSJELLË JURIDIKE NË ÇËSHTJE PENALE DHE TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KO

05/12/2017

MARRËVESHJA NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË HUNGARISË MBI NDIHMËN E NDËRSJELLË JURIDKE NË ÇËSHTJET PENALE

05/12/2017

TRAKTAT PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË JURIDIKE NË ÇËSHTJE PENALE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË

05/12/2017

TRAKTAT PËR EKSTRADIM NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË

05/12/2017

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BELGJIKËS PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

05/12/2017

MARRËVESHJA NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË PËR BASHKËPUNIM GJYQËSOR NË ÇËSHTJET PENALE

05/12/2017

MARREVESHJE E PROJEKTIT NDERMJET QEVERISE SE REPUBLIKES SE KOSOVES PERFAQESUARNGA MINISTRIA E DREJTESISE (MO) DHE QEVERISE SE ZVICRES PERFAQESUARNGA OEPARTAMENTI FEDERATIV I PUNEVE TE JASHTME PERMES A

12/06/2012