Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar

Mandati:

Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtare udhëhiqet nga Drejtori i Departamentit i cili  siguron procedimin e të gjitha kërkesave për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështje të cilat janë në fushëveprimin e përgjegjësive të tij si më poshtë:

 • Hartimin, negocimin dhe arritjen e lidhjes së marrëveshjeve bilaterale në mes  Kosovës dhe shteteve të huaja sa i përket bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet penale dhe civile;
 • Propozimin dhe përgatitjen për nënshkrim të konventave ndërkombëtare qe i përkasin fushës se bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ne çështjet penale dhe civile;
 • Propozon dhe ofron mbështetje në  hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar lidhur me fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar  në çështjet penale dhe civile;
 • Kryen hulumtime ligjore ne çështjet e politikave ligjore që kanë të bëjnë me ligjin e zbatueshëm në Kosovë lidhur me fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar  në çështjet penale dhe civile;
 • Autoritet Qendror për territorin e Republikës së Kosovës lidhur me përfaqësimin e autoriteteve gjyqësore dhe prokuroriale në raport me shtetet e huaja;
 • Shqyrtimin dhe procedimin e të gjitha llojeve të kërkesave për ndihmë juridike ndërkombëtare, në përputhje me ligjin dhe procedurat në fuqi;
 • Bashkëpunon në mënyrë të ndërsjellë me Gjykata, Prokurori, Policinë e Kosovës, Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës; Ambasadat dhe konsullatat e Kosovës ne botë; Ambasadat dhe Zyrat ndërlidhëse të shteteve të huaja në Kosovë; Interpol, Konferencën e Hagës mbi të drejtën ndërkombëtare private dhe Autoritetet Qendrore në shtetet tjera për fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet penale dhe civile;
 • Harton memorandume dhe ofron mbështetje në përgatitjen e dokumentacionit për procedurat e ekstradimit, të transferimit ndër-shtetëror të personave të dënuar, të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve, etj.;
 • Autoritet Qendror për territorin e Republikës së Kosovës për shqyrtimin dhe procedimin e rasteve të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve në përputhje me Ligjin për aspektet  civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës;
 • Këshillon Ministrin e Drejtësisë lidhur me zhvillimin e politikave qe i përkasin bashkëpunimit juridik ndërkombëtar;
 • Kryen çdo detyrë tjetër që përfshihet në mandatin e Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, në përputhje me ligjin e aplikueshëm në Kosovë.


Kontakti:
Tel: +383/ 038 200 67 110
Adresa: Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e ish Rilindjes
Kati VII, Zyra 717
Prishtinë, Kosovë 

24/01/2018

Marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet penale mes Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë

24/01/2018

SHQIP

05/12/2017

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BELGJIKËS PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

05/12/2017

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI NDIHMËN E NDËRSJELLË LIGJORE NË ÇËSHTJET PENALE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË

05/12/2017

MARRËVESHJE NË MES TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KONFEDERATËS ZVICERANE MBI TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

05/12/2017

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE REPUBLIKËS SË KROACISË PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË LIGJORE NË ÇËSHTJET PENALE (1)

05/12/2017

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

05/12/2017

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI EKSTRADIMIN NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

05/12/2017

MARRËVESHJE PËR EKSTRADIM NDIHMË TË NDËRSJELLË JURIDIKE NË ÇËSHTJE PENALE DHE TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KO

05/12/2017

MARRËVESHJA NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË HUNGARISË MBI NDIHMËN E NDËRSJELLË JURIDKE NË ÇËSHTJET PENALE

05/12/2017

TRAKTAT PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË JURIDIKE NË ÇËSHTJE PENALE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË

05/12/2017

TRAKTAT PËR EKSTRADIM NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË

05/12/2017

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BELGJIKËS PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

05/12/2017

MARRËVESHJA NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË PËR BASHKËPUNIM GJYQËSOR NË ÇËSHTJET PENALE

12/06/2012

MARREVESHJE E PROJEKTIT NDERMJET QEVERISE SE REPUBLIKES SE KOSOVES PERFAQESUARNGA MINISTRIA E DREJTESISE (MO) DHE QEVERISE SE ZVICRES PERFAQESUARNGA OEPARTAMENTI FEDERATIV I PUNEVE TE JASHTME PERMES A

Vegzat

stema