Divizioni për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira:

 

  • Kryen mbikëqyrjen (inspektimin) e ligjshmërisë së punës së përmbaruesve privat, noterëve dhe ndërmjetësuesve në pajtim me Ligjin për Procedurën Përmbarimore, Ligjin për Noterinë dhe Ligjin për Ndërmjetësim.
  • Përgatit procesverbal lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të Profesioneve të Lira.
  • Përgatit raport dhe jep rekomandime lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të Profesioneve të Lira.
  • Kryen punë të tjera në pajtim m legjislacionin në fuqi.

Numri i të punësuarave në Divizionin për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira është i paraparë për katër (4) punonjës.

 

Zv. Udhëheqëse e Divizionit për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira:

Albulena Uka


Kontakti:
E-mail: albulena.uka@rks-gov.net
Tel: +383 38 200-67-101
Adresa: Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e Re e Qeverisë (ish ndërtesa e Rilindjes)
Kati VIII, Zyra nr.805, Prishtinë, Kosovë

 

Vegzat

stema