Divizioni për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira:

 

  • Kryen mbikëqyrjen (inspektimin) e ligjshmërisë së punës së përmbaruesve privat, noterëve dhe ndërmjetësuesve në pajtim me Ligjin për Procedurën Përmbarimore, Ligjin për Noterinë dhe Ligjin për Ndërmjetësim.
  • Përgatit procesverbal lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të Profesioneve të Lira.
  • Përgatit raport dhe jep rekomandime lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të Profesioneve të Lira.
  • Kryen punë të tjera në pajtim m legjislacionin në fuqi.

Numri i të punësuarave në Divizionin për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira është i paraparë për katër (4) punonjës.

 

Vegzat

stema