Mbrojtja e Sinjalizuesve

Sinjalizues nënkupton çdo person i cili raporton ose shpalos informacione për një kërcënim ose
cenim të interesit publik në kontekstin e marrëdhënies së vet të punës në sektorin publik ose privat.
Ministria e Drejtësisë, bazuar në nenin 17 të Ligjit Nr.06/L-0855 për mbrojtjen e sinjalizuesve ka
caktuar zyrtarin përgjegjës për sinjalizim:

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim në Ministrinë Drejtësisë:
Trëndelina QORRAJ, Zyrtare e Lart për Integrime Evropiane
Tel:     +383 (0) 038/200 18 093
Email: sinjalizimi.md@rks-gov.net
Adresa: Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e Re e Qeverisë (ish ndërtesa e Rilindjes)
Kati VII, Prishtinë, Kosovë.
 
Ligji nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303
 
Rregullore (QRK) - Nr. 03/2021 për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve
të sinjalizimit
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216
 
Udhëzuesi për mbrojtjen e sinjalizuesve
http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2020/06/Udh%C3%ABzues-p%C3%ABr-Mbrojtjen-e-Sinjalizuesve.pdf

Formular për raportimin në interes publik
(këtë formular mund ta gjeni në skedarin e bashkëngjitur më poshtë)
Formulari per raportimin e sinjalizimit

Vegzat

stema