Shërbimi Sprovues i Kosovës

Shërbimi Sprovues i Kosovës

Shërbimi Sprovues i Kosovës është Agjenci ekzekutive e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe është i pavarur në kryerjen e funksionit të vet në pajtim me Kushtetutën, ligjet dhe aktet nënligjore.

PUBLIKIMET

MISIONI

 • Misioni i Shërbimit Sprovues të Kosovës është ekzekutimi i masave dhe dënimeve alternative në rehabilitimin, reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilëve organet kompetente të drejtësisë i kanë shqiptuar masë apo denim alternativ.

VIZIONI

 • Rritja e sigurisë në komunitet
 • Promovimi i gjithëpërfshirjes
 • Fuqizimi i personelit të SHSK-së  
 • Modernizimi i punës në SHSK
 • Forcimi i bashkëpunimit

VLERAT

Shërbimi Sprovues i Kosovës bazohet në këto vlera:

 • Profesionalizmi dhe përgjegjësia
 • Transparenca
 • Respekti, dinjiteti dhe Integriteti
 • Bashkëpunimi
 • Kreativiteti dhe Inovacioni

 

VEPRIMTARIA

Shërbimi Sprovues është përgjegjës për kryerjen e punëve lidhur me:

 • Organizimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative me qëllim të ri integrimit shoqëror të personave të dënuar
 • Përgatitjen e anketës sociale dhe raportet para-ndëshkuese për kryerësit e veprave penale
 • Vlerësimin i rrezikut dhe nevojave për trajtim të kryesve të veprave penale
 • Ekzekutimin e masave te diversitetit dhe masave edukative për të mitur
 • Mbikëqyrjen, mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme ndaj personave të dënuar gjatë ekzekutimit të dënimeve alternative
 • Mbikëqyrjen dhe ndihmën ndaj kryerësve të varur nga droga ose alkooli të cilët i nënshtrohen trajtimit të detyrueshëm rehabilitues i cili mbahet në liri
 • Mbikëqyrjen dhe ndihmën ri- integruese dhe ri-socializuese ndaj personave të liruar me kusht
 • Zhvillimi i programeve individuale të mbikëqyrjes siç përcaktohet me legjislacionin përkatës në fuqi; Hartimin e raporteve për ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative si dhe personave te liruar me kusht për Prokurorin e Shtetit, Gjykatat dhe Panelin për Lirim me Kusht
 • Udhëzimin dhe mbështetjen për personat e dënuar me kusht në përfundim të dënimit të tyre; 1mbajtjen e evidencave dhe regjistrave për ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative si dhe raporteve
 • Propozon ndryshimet dhe plotësimet e legjislacionit nga fushë- veprimtaria e SHSK-së

 

BAZA LIGJORE

Shërbimi Sprovues i Kosovës funksionon duke u bazuar në këtë legjislacion:

 

Udhëzimet Administrative që kanë të bëjnë me Shërbimin Sprovues të Kosovës janë:

 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR. 01/ 2015 PËR KRITERET DHE AFATET KOHORE TË PËRPILIMIT TË RAPORTEVE DHE MBIKËQYRJES SË PERSONAVE TË LIRUAR ME KUSHT
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV1 MD-NR. 08/2013 PËR KATEGORIZIMIN E RREZIKSHMËRISË NË PUNË PËR PERSONELIN E SHËRBIMIT SPROVUES

 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHËRBIMIT SPROVUES TË KOSOVËS

Shërbimi Sprovues i Kosovës për kryerjen e punëve dhe detyrave funksionon sipas kësaj strukture organizative si ne vijim:

 • Drejtoria e Përgjithshme është strukturë organizative e nivelit qendror e cila funksionon me Departamente dhe Divizione;
 • Drejtoritë rajonale janë strukturë organizative e SHSK-së të cilat përcaktohen sipas shtrirjes territoriale të gjykatave themelore.

 

Për kryerjen e punëve dhe detyrave nga veprimtaria e Shërbimit Sprovues funksionojnë këto drejtori rajonale:

 

 • Drejtoria Rajonale Prishtinë

Udhëheqës i DR Prishtinë është Naim Sahiti

e-mail: Naim.Sahiti@rks-gov.net

tel. 044 405 587

 

 • Drejtoria Rajonale Prizren

Udhëheqës i DR Prizren është Halit Ibrahimi

e-mail: Halit.Ibrahimi@rks-gov.net

tel. 044 180 778

 

 • Drejtoria Rajonale Mitrovicë

Udhëheqëse e DR Mitrovicë është Vjollca Kaciku

e-mail: Vjollca.Kaciku@rks-gov.net

tel. 044 911 217

 

 • Drejtoria Rajonale Pejë

Udhëheqës i DR Pejë është Haxhi Ibërdemaj

e-mail: Haxhi.Iberdemaj@rks-gov.net

Tel. 044 425 385

 

 • Drejtoria Rajonale Gjilan

Udhëheqëse e DR Gjilan është Hirmize Halimi

e-mail: Hirmize.Halimi@rks-gov.net

tel. 044 911 205

 

 • Drejtoria Rajonale Ferizaj

Udhëheqëse e DR Ferizaj është Fusharza Kelmendi

e-mail: Fusharza.Kelmendi@rks-gov.net

tel. 044 312 902

 

 • Drejtoria Rajonale Gjakovë

Udhëheqës i DR Gjakovë është Driton Kadriu

e-mail: Driton.Kadriu@rks-gov.net

tel. 044 160 232

 

Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Sprovues të Kosovës:  Arsim Tahiri

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, ish Rilindja, Kati VI, nr.604

e-mail; Arsim.Sh.Tahiri@rks-gov.net

telefoni: 038-200-18-322

Mobil + 383 44 162 656

 

 

Vegzat

stema