Divizioni i Prokurimit

Divizioni i Prokurimit aktivitetin e vetë e zhvillon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.

Është përgjegjës për kryerjen e procedurave të prokurimit sipas kërkesave të të gjitha Departamenteve dhe Njësive të Ministrisë së Drejtësisë dhe Departamentit të Drejtësisë. Sipas organogramit më të ri të Ministrisë së Drejtësisë, ky departament përbehet prej dy divizioneve dhe katër sektorëve.

• Procedurat e prokurimit departamenti është i obliguar që t’i zhvilloj në harmoni me dispozitat e Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës, nr. 04/L-042.

• Është përgjegjës për zhvillimin e aktivitetit të prokurimit në të gjitha fazat e prokurimit, duke filluar nga arritja e kërkesës deri në realizimin (përmbushjen) e plotë të kontratës.

• Bashkëpunon ngushtë me Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik dhe Agjencionin e Prokurimit Publik. U.D i Departamentit të Prokurimit

 

Z. Sadri Emerllahu.

Kontakti:
Email: Sadri.Emerllahu@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 18 287
Adresa: Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e ish Rilindjes
Kati VIII, Zyra 819
Prishtinë, Kosovë