Departamenti për Profesione të Lira

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit përmbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së Profesioneve të Lira janë:

kryen mbikëqyrjen (inspektimin) e ligjshmërisë së punës së përmbaruesve privat, noterëve dhe ndërmjetësuesve në pajtim me Ligjin për Procedurën Përmbarimore, Ligjin për Noterinë dhe Ligjin për Ndërmjetësim. Përgatit procesverbal lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të Profesioneve të Lira. Përgatit raport dhe jep rekomandime lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të Profesioneve të Lira. Kryen punë të tjera në pajtim me legjislacionin në fuqi. Udhëheqësi i Divizionit për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së Profesioneve të Lira raporton tek Sekretari i Përgjithshëm, në aspektin operacional dhe administrativ. Numri i të punësuarave në Divizionin për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së profesioneve të lira është katër.

Vegzat

stema