Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë

Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë për Inspektimin e Punës në Shërbimin Korrektues të Kosovës, është mekanizëm i pavarur për mbikëqyrjen e Shërbimit Korrektues të Kosovës, i themeluar me vendimin e Ministrit të Drejtësisë. Inspektorati është strukturë e veçantë organizative e Ministrisë së Drejtësisë, i paraparë me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. Mandati i tij është mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave ligjore, saktësisë, efektshmërisë dhe zbatueshmërisë së ligjeve në fuqi, me qëllim të sigurimit të sistemit unik të ekzekutimit të sanksioneve penale.

Vizioni

Vizioni i Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë është, që përmes aftësimit dhe ngritjes së vazhdueshme profesionale të tij, të jetë në shërbim të krijimit të normave dhe standardeve më të avancuara të mbikëqyrjes së Shërbimit Korrektues të Kosovës. Në vizionin tonë, në të ardhmen, është edhe mbikëqyrja e Shërbimit Sprovues të Kosovës.

Misioni

Misioni i Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë për Inspektimin e Punës në Shërbimin Korrektues të Kosovës është mbikëqyrja e punëve dhe aktiviteteve të SHKK-së, që kanë të bëjnë me: masat e sigurisë për të burgosurit, respektimin e të drejtave të tyre dhe ndërmarrjen e masave risocializuese të parapara me LESP dhe konventat e tjera ndërkombëtare.

Vlerat

Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë për Shërbimin Korrektues të Kosovës udhëhiqet nga këto vlera:

Respektimi i të drejtave të njeriut; objektiviteti; paanësia dhe pavarësia profesionale; mosdiskriminimi gjinor, etnik, racor, klasor e politik; ligjshmëria; detyrimi për t’iu përgjigjur kërkesave; efektshmëria dhe efikasiteti; përgjegjësia; shmangia e konfliktit të interesit etj. 

 

 

Muamer Bikliqi

Zëvendësues i Kryeinspektorit të Ministrisë së Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

Ndërtesa e re Qeveritare (ish Rilindja)

Kati i tetë, zyra 817, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel:      038 200 18 338

e-mail:  muamer.bikliqi@rks-gov.net

 

 


Raporti 2014

 

Vegzat

stema