Ligjet

LIGJI NR. 05 L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04 L-149 PËR EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE PENALE

26/05/2017

LIGJI NR. 05 118 PËR NDRYSHIMINDHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04 L 139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE

12/05/2017

Ligjit per KGJK-ne

27/02/2017

LIGJ PËR KUNDËRVaJTJE

19/09/2016

LIGJI Nr. 05/L-049 PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE TЁ KONFISKUAR

05/05/2016

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN Nr. 05/L -033 SI DHE LIGJIN Nr. 04/L-115

29/04/2016

LIGJ PËR MJEKËSINË LIGJORE

28/04/2016

NJOFTIM PËR PËRMIRËSIMIN E LËSHIMIT TEKNIK NË LIGJIN NR. 05L-033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS

28/07/2015

Ligji Nr. 05/L-034 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-225 PËR PROKURORIN E SHTETIT

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L -032 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-199 PËR GJYKATAT

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L -033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L -036 PËR KOMPENSIMIN E VIKTIMAVE TË KRIMIT

01/07/2015

LIGJI Nr. 05/L -019 PËR AVOKATIN E POPULLIT

01/07/2015

LIGJ PËR MBIKËqYRJeN eLeKTRoNIKe TË PeRSoNAVe, TË CILËVe U KUFIZoHeT LËVIZJA Me VeNDIM TË GJYKATËS

12/06/2015

Ligji Nr. 05/L-035 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-2

01/04/2015

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

20/05/2014

Prev 1 2 3 4 5