Ligjet

23/01/2024

LIGJI NR.08 L-182 PËR KONFLIKTET ADMINISTRATIVE

10/01/2024

LIGJI NR.08 L-227 PËR PËRFAQËSIMINE INSTITUCIONEVE SHTETËRORE NË PROCEDURA GJYQËSORE NDËRMJETËSIM DHE ARBITRAZH

10/01/2024

LIGJI NR. 08 L-255 PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE

05/12/2023

LIGJI NR. 08 L -187 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E KODIT NR. 08 L-032 TË PROCEDURËS PENALE

05/12/2023

LIGJI NR. 08 L-188 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E KODIT NR. 06 L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

05/12/2023

LIGJI NR.08 L-194 PËR SISTEMIN QENDROR TË EVIDENCËS PENALE TË KOSOVËS

05/12/2023

LIGJI NR. 08 L-125 PËR PRONËN PUBLIKE

05/12/2023

LIGJI NR. 08 L 168 PËR PROKURORINË SPECIALE

07/11/2023

LIGJI NR. 08 L-199 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 05 L-060 PËR MJEKËSINË LIGJORE

28/08/2023

LIGJI NR. 08L-102 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04L-139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 05L-118

10/08/2023

LIGJI NR. 08 L-177 PËR INSTITUTIN E KRIMEVE TË KRYERA GJATË LUFTËS NË KOSOVË

10/08/2023

LIGJI NR. 08 L-191 PËR EKSPERTËT GJYQËSOR

07/07/2023

LIGJI_NR._08_L-230____PËR_RATIFIKIMIN_E_MARRËVESHJES_NDËRMJET_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE___REPUBLIKËS_SË_SLLOVENISË_MBI_EKSTRADIMIN

07/07/2023

LIGJI_NR._08_L-231______PËR_RATIFIKIMIN_E_MARRËVESHJES_NDËRMJET_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE___REPUBLIKËS_SË_SLLOVENISË_PËR_NDIHMË_TË_NDËRSJELLË_JURIDIKE___

04/07/2023

LIGJI NR. 08_L-229 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE REPUBLIKËS SË SLLOVENISË PËR ZBATIMIN E NDËRSJELLË TË AKTG

03/07/2023

LIGJI NR. 08 L-155 PËR SANKSIONET E SHËNJESTRUARA KUNDËR SHKELËSVE TË HUAJ TË TË DREJTAVE T NJERIUT

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next 

Vegzat

stema