Ligjet

28/08/2023

LIGJI NR. 08L-102 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04L-139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 05L-118

10/08/2023

LIGJI NR. 08 L-177 PËR INSTITUTIN E KRIMEVE TË KRYERA GJATË LUFTËS NË KOSOVË

10/08/2023

LIGJI NR. 08 L-191 PËR EKSPERTËT GJYQËSOR

07/07/2023

LIGJI_NR._08_L-230____PËR_RATIFIKIMIN_E_MARRËVESHJES_NDËRMJET_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE___REPUBLIKËS_SË_SLLOVENISË_MBI_EKSTRADIMIN

07/07/2023

LIGJI_NR._08_L-231______PËR_RATIFIKIMIN_E_MARRËVESHJES_NDËRMJET_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE___REPUBLIKËS_SË_SLLOVENISË_PËR_NDIHMË_TË_NDËRSJELLË_JURIDIKE___

04/07/2023

LIGJI NR. 08_L-229 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE REPUBLIKËS SË SLLOVENISË PËR ZBATIMIN E NDËRSJELLË TË AKTG

03/07/2023

LIGJI NR. 08 L-155 PËR SANKSIONET E SHËNJESTRUARA KUNDËR SHKELËSVE TË HUAJ TË TË DREJTAVE T NJERIUT

19/06/2023

LIGJI NR. 08 L-167 P R PROKURORIN E SHTETIT

11/01/2023

LIGJI NR. 08L-149 PËR NDRYSHMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 06L-010 PËR NOTERINË

14/11/2022

LIGJI_NR._08_L-109_PËR_KOMPENSIMIN_E_VIKTIMAVE_TË_KRIMIT

11/10/2022

LIGJI_NR.08_L-028_PËR_TË_DREJTËN_NDËRKOMBËTARE_PRIVATE

11/10/2022

LIGJI_NR._08_L-150__PËR_RATIFIKIMIN_E_TRAKTATIT_MBI_NDIHMËN_E_NDËRSJELLË_JURIDIKE_NË___ÇËSHTJET_PENALE_NDËRMJET_QEVERISË_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_DHE____

11/10/2022

KODI_NR._08_L-032_I_PROCEDURËS_PENALE

12/08/2022

LIGJI_NR._08_L-108_PËR_DEKLARIMIN_PREJARDHJEN_DHE_KONTROLLIN_E_PASURISË_DHE_TË_DHURATAVE

12/08/2022

LIGJI_NR._08_L-131_PËR_SHËRBIMIN_KORREKTUES_TË_KOSOVËS

12/08/2022

LIGJI_NR._08_L-129_PËR_SHËRBIMIN_SPROVUES_TË_KOSOVËS

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next 

Vegzat

stema