Ligjet

01/11/2018

KODI Nr. 06L-006 I DREJTËSISË PËR TË MITUR

05/09/2018

LIGJI Nr. 06L 009 PËR NDËRMJETËSIM

09/07/2018

LIGJI_NR._06_L-025___PËR_NDRYSHIMIN_DHE_PLOTËSIMIN_E_LIGJIT_NR._03_L-225_PËR_PROKURORIN_E_SHTETIT_I_NDRYSHUAR_DHE_PLOTËSUAR_ME_LIGJIN_NR._05_L-034

09/07/2018

LIGJI_NR._06_L-011__PËR_PARANDALIMIN_E_KONFLIKTIT_TË_INTERESIT_NË_USHTRIMIN_E_FUNKSIONIT_PUBLIK

26/05/2017

LIGJI NR. 05 L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04 L-149 PËR EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE PENALE

12/05/2017

LIGJI NR. 05 118 PËR NDRYSHIMINDHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04 L 139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE

27/02/2017

Ligjit per KGJK-ne

19/09/2016

LIGJ PËR KUNDËRVaJTJE

05/05/2016

LIGJI Nr. 05/L-049 PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE TЁ KONFISKUAR

29/04/2016

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN Nr. 05/L -033 SI DHE LIGJIN Nr. 04/L-115

28/04/2016

LIGJ PËR MJEKËSINË LIGJORE

28/07/2015

NJOFTIM PËR PËRMIRËSIMIN E LËSHIMIT TEKNIK NË LIGJIN NR. 05L-033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L-034 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-225 PËR PROKURORIN E SHTETIT

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L -032 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-199 PËR GJYKATAT

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L -033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS

01/07/2015

Ligji Nr. 05/L -036 PËR KOMPENSIMIN E VIKTIMAVE TË KRIMIT

Prev 1 2 3 4 5  
stema