Ligjet

12/04/2022

LIGJI_NR._08_L-034______PËR_NDRYSHIMIN_DHE_PLOTËSIMIN_E_LIGJIT_NR._05_L-049_PËR_ADMINISTRIMIN_E_PASURISË_SË_SEKUESTRUAR_DHE_KONFISKUAR

05/04/2022

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-017 PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

04/03/2022

LIGJI NR. 08L-013 PËR TË DREJTAT PRONËSORE TË SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

04/03/2022

LIGJI_NR._08_L-015_PËR_GJYKATËN_KOMERCIALE

21/10/2021

LIGJI NR. 08/L – 003 PËR NDRYSHMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 06/L-057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE

18/06/2021

LIGJI NR. 08/L -002 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E KODIT NR. 04/L-123 TË PROCEDURËS PENALE I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 06/L-091

05/04/2020

LIGJI NR. 08/L-034 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 05/L-049 PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE KONFISKUAR

27/06/2019

LIGJI NR. 06/L-086 PËR DHOMËN E POSAÇME TË GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJET NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT

24/04/2019

LIGJI NR. 06L-056 PËR KËSHILLIN PROKURORIAL TË KOSOVËS

28/01/2019

KODI Nr. 06L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

31/12/2018

LIGJI Nr. 06L-087 PËR KOMPETENCAT E ZGJERUARA PËR KONFISKIMIN E PASURISË

31/12/2018

LIGJI Nr. 06L-055 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS

31/12/2018

LIGJI Nr. 06L – 057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE

31/12/2018

LIGJI Nr. 06L -085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

31/12/2018

LIGJI Nr. 06L-010 PËR NOTERINË

28/12/2018

LIGJI Nr. 06L-054 PËR GJYKATAT

Prev 1 2 3 4 5 6 Next 

Vegzat

stema