Ligjet

Ikona Emertimi Viti
LIGJI NR. 05 L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04 L-149 PËR EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE PENALE 26/05/2017
LIGJI NR. 05 118 PËR NDRYSHIMINDHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR._04 L 139 PËR_PROCEDURËN_PËRMBARIMORE 12/05/2017
Ligjit per KGJK-ne 27/02/2017
LIGJ PËR KUNDËRVaJTJE 19/09/2016
LIGJI Nr. 05/L-049 PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE TЁ KONFISKUAR 05/05/2016
LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN Nr. 05/L -033 SI DHE LIGJIN Nr. 04/L-115 29/04/2016
LIGJ PËR MJEKËSINË LIGJORE 28/04/2016
NJOFTIM PËR PËRMIRËSIMIN E LËSHIMIT TEKNIK NË LIGJIN NR. 05L-033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS 28/07/2015
Ligji Nr. 05/L-034 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-225 PËR PROKURORIN E SHTETIT 01/07/2015
Ligji Nr. 05/L -032 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-199 PËR GJYKATAT 01/07/2015
Ligji Nr. 05/L -033 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS 01/07/2015
Ligji Nr. 05/L -036 PËR KOMPENSIMIN E VIKTIMAVE TË KRIMIT 01/07/2015
LIGJI Nr. 05/L -019 PËR AVOKATIN E POPULLIT 01/07/2015
LIGJ PËR MBIKËqYRJeN eLeKTRoNIKe TË PeRSoNAVe, TË CILËVe U KUFIZoHeT LËVIZJA Me VeNDIM TË GJYKATËS 12/06/2015
Ligji Nr. 05/L-035 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-2 01/04/2015
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 20/05/2014

Prev 1 2 3 4 5 Next