Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

14/05/2021

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02_2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR.03_2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR

11/05/2021

RREGULLORE_(QRK)_-_Nr._03_2021_PËR_PËRCAKTIMIN_E_PROCEDURËS__PËR_PRANIMIN_DHE_TRAJTIMIN_E_RASTEVE_TË_SINJALIZIMIT

26/04/2021

Udhëzim Administrativ MD - nr. 012021 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ MD-nr.022020 për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar potencial për krimet e pretenduara në proceset

27/11/2020

3.final- UA për Programin te drejtat obligimet dhe benificionet-24.11.20...

27/11/2020

2. final- UA për Ndalim e Vizitave të Justifikueshme_24.11.2020

27/11/2020

1.final- UA për Lejimin e Pushimit Vjetor_ 24.11.2020

17/11/2020

UA- plotësimin dhe ndryshimin e UA për Mbrojtjen Juridike te personave_16.11.2020

05/10/2020

Statuti i Odës së Ndërmjetësuesve (05_10_2020)

05/10/2020

Rregullorja e punes se Kuvendit te Ndermjetesuesve 05_10_2020

27/07/2020

UA_Mbrojtja juridike_23.07.2020

27/07/2020

UA_kompensimi_ Vendimi i Plotefuqishem_23.07.2020

27/07/2020

UA_ Mbeshtetja e nevojshme financiare _23.07.2020

07/07/2020

Rregullore per Institutin e Mjekesise Ligjore

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 11-2019 PËR FORMËN DHE MËNYRËN E PËRPILIMIT DHE SHËNIMIT TË DOKUMENTEVE NOTERIALE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 10-2019 PËR ORGANIZIMIN DHE MËNYRËN E PUNËS SË NOTERËVE DHE VULAT NOTERIALE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 09-2019 PËR KUSHTET E ZYRËS NOTERIALE, HAPËSIRAT DHE PAJISJET

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next 

Vegzat

stema