Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

08/05/2023

Udhezim Administrativ Md-nr.04-2023 për kushtet dhe procedurat e vecanta per dhenien e lejes per te denuarit

07/04/2023

Udhezime Administrativ MD-Nr. 03.2023 per ndryshimin dhe plotësimin e UA për vulat noteriale

23/03/2023

Udhëzim Administrativ MD-nr. 02-2023 për autopsinë mjeko ligjore dhe procedurat tjera të ekzaminimeve mjeko ligjore

24/02/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 13 2022 PËR MËNYRËN DHE PROCEDURAT E SHITJES DHE DHËNIES ME QIRA TË PASURISË SË LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME TË SEKU (1)

01/02/2023

PUA per kushtet e zyrës Noteriale

11/01/2023

UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MD-NR 072022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD - NR.032020 PËR MBËSHTETJEN E NEVOJSHME FINANCIARE PËR ANËTARËT E NGUSHTË TË FAMILJES SË PERSONAVE TË AK

11/01/2023

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MD - NR.08 20221 PËR MBROJTJEN JURIDIKE TË PERSONAVE TË AKUZUAR POTENCIAL PËR KRIMET E PRETENDUARA NË PROCESET GJYQËSORE PRANË DHOMAVE TË SPECIALIZUARA

07/12/2022

Protokolli Shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale

15/11/2022

UA- MD-Nr 06-2022 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit te Jurisprudencës

22/07/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 05/2022 PËR TARIFAT NOTERIALE PËR KOMPENZIMET PËR PUNËN DHE KOMPENZIMET E SHPENZIMEVE TË NOTERIT

19/07/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.04/2022 PËR RREGULLIMIN E SHENJAVE TË IDENTIFIKIMIT PËR ZYRËN E PËRMBARUESIT PRIVAT SI DHE MËNYRËN DHE VENDOSJEN E KËTYRE SHENJAVE

18/07/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 03/2022 PËR EVIDENCËN E PERSONAVE QË KANË DHËNË PROVIMIN PËR NOTERI

21/04/2022

Udhëzimi Administrativ për Gradat e Zyrtarve Korrektues

13/04/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.01/2022 1 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

09/12/2021

Udhëzim Administrativ MD-NR. 05_2021 Për Përcaktimin e Procedures së Ndërmjetësimit

09/12/2021

Udhëzim AdministrativMD-NR. 04_2021 për Tarifën e Ndermjetesuesve në Republikën e Kosovës

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next 

Vegzat

stema