Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

19/04/2024

UDHËZUES PËR PËRDORIMIN E SISTEMIT ELEKTRONIK TË PËRMBARIMIT

08/04/2024

RREGULLORE (QRK) NR. 07 2024 PËR ORGANIZIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E SHTËPIVE PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

27/02/2024

RREGULLORE MD-NR. 03.2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES MD - Nr.07.2023 PËR PROCEDURËN E PËRCAKTIMIT DHE VERIFIKIMIT TË RECIPROCITETIT, KUSHTET, PËRMBAJTJEN DHE MËNYRËN E

21/02/2024

RREGULLORE (ZKM) NR. 03/2024 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË SHËRBIMIN SPROVUES TË KOSOVËS

14/02/2024

STATUT MD-NR. 02.2024 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E STATUTIT MD -NR. 06.2020 I ODËS SË NDËRMJETËSUESVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

06/02/2024

RREGULLORE (ZKM) NR. 01 2024 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË INSPEKTORATIN E_MINISTRISË SË DREJTËSISË

05/02/2024

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - NR. 01.2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD - NR.08.2022

10/01/2024

RREGULLORE (QRK) Nr. 23.2023 PËR PROCEDURAT E PUNËS NË TRYEZAT MULTIDISIPLINARE PËR NDIHMË NË MENAXHIMIN E RASTIT

29/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - NR. 20.2023 PËR FUNKSIONIMIN E NJËSISË PËR VLERËSIM DHE KLASIFIKIM TË BURGOSURVE

29/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.21.2023 PËR PROCEDURËN PËR PUNËSIMIN, PEZULLIMIN DHE LIRIMIN E TË DËNUARVE NGA PUNA, SI DHE SHPËRBLIMIN PËR PUNËN E TË DËNUARVE

28/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR.18.2023 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E FORMULARIT PËR PARAQITJEN E KËRKESËS PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

28/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 19.2023 PËR FUNKSIONIMIN E NJËSISË PËR PËRCJELLJEN E TË BURGOSURVE

28/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 17.2023 PËR THEMELIMIN, NDRYSHIMIN APO SHUARJEN E INSTITUCIONEVE KORREKTUESE

07/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR. 16-2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR. 06-2019

07/12/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 08 2023 PËR MËNYRËN E KOMPENSIMIT PËRFSHIRË EDHE LLOGARITJEN E KOMPENSIMIT PËR DËMTIMET E SHUMËFISHTA

07/12/2023

RREGULLORE ZKM-NR. 10 2023 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË MINISTRINË E DREJTËSISË

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next 

Vegzat

stema