Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

30/11/2023

Udhëzim Administrativ MD-Nr.15.2023 Për funksionimin e njësisë së inteligjencës

16/11/2023

Udhëzim Administrativ MD-Nr.14.2023 për Funksionimin e Njësisë Ekonomike

27/10/2023

Udhëzim Administrativ MD - Nr. 12.2023 për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-Nr. 01.2022

26/10/2023

UDHËZUES PËR NDËRMJETËSIMIN NDËRMJET BASHKËMOSHATARËVE NË KONTEKSTIN SHKOLLORË

24/10/2023

Udhëzim Administrativ MD. Nr. 112023 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-Nr. 012019 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit për noterinë

20/09/2023

Udhëzues për mbrojtjen e personave që raportojnë në interes publik, detyrimet e punëdhënësve për mbrojtjen e sinjalizuesve nga aktet e dëmshme dhe të drejtat e sinjalizuesve për mbrojtje gjyqësore

19/09/2023

Udhëzim Administrativ MD. Nr. 10.2023 për Rendin Shtëpiak në Institucionet Korrektuese -

15/09/2023

Udhëzim Administrativ MD-Nr.09.2023 për regjistrat për parashtresat e kërkesës dhe për vendimet e lëshuara rreth kompensime

08/09/2023

Udhezim Administrativ MD. Nr.08.2023_ per menyren e kryerjes se inspektimit te brendhshem te insitucioneve korrektuese dhe drejtorive rajonale sprovuese

25/08/2023

Udhezimi per Oden e Permbaruesve Privat te Kosoves 25.08.2023

20/07/2023

Rregullore MD- Nr.07.2023 për procedurën e përcaktimit dhe verifikimit të reciprocitetit, kushtet, përmbajtjen dhe mënyrën e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave për fitimin e të drejtës së pronësisë m

20/07/2023

Udhëzues për Mënyrën e Kryerjes së Hetimit Administrativ

12/06/2023

RREGULLORE MD Nr. 06.2023 PER PROCEDUREN E ANKESAVE PER NDIHME JURIDIKE FALAS

12/06/2023

RREGULLORE MD Nr. 05.2023 PER OFRIMIN E NDIHMËS JURDIKE FALAS NGA ORGANIZATAT JO QEVERITARE NË PARTNERITET ME AGJENCINË PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

08/05/2023

Udhezim Administrativ Md-nr.04-2023 për kushtet dhe procedurat e vecanta per dhenien e lejes per te denuarit

07/04/2023

Udhezime Administrativ MD-Nr. 03.2023 per ndryshimin dhe plotësimin e UA për vulat noteriale

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next 

Vegzat

stema