Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

01/02/2023

04-127 UA MD-NR.01-2023 për ndryshim dhe plotësim të UA MD-NR. 09-2019 për kushtet e zyres noteriale

01/02/2023

PUA per kushtet e zyrës Noteriale

11/01/2023

UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MD-NR 072022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD - NR.032020 PËR MBËSHTETJEN E NEVOJSHME FINANCIARE PËR ANËTARËT E NGUSHTË TË FAMILJES SË PERSONAVE TË AK

11/01/2023

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MD - NR.08 20221 PËR MBROJTJEN JURIDIKE TË PERSONAVE TË AKUZUAR POTENCIAL PËR KRIMET E PRETENDUARA NË PROCESET GJYQËSORE PRANË DHOMAVE TË SPECIALIZUARA

07/12/2022

Protokolli Shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale

15/11/2022

UA- MD-Nr 06-2022 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit te Jurisprudencës

22/07/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 05/2022 PËR TARIFAT NOTERIALE PËR KOMPENZIMET PËR PUNËN DHE KOMPENZIMET E SHPENZIMEVE TË NOTERIT

19/07/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.04/2022 PËR RREGULLIMIN E SHENJAVE TË IDENTIFIKIMIT PËR ZYRËN E PËRMBARUESIT PRIVAT SI DHE MËNYRËN DHE VENDOSJEN E KËTYRE SHENJAVE

18/07/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 03/2022 PËR EVIDENCËN E PERSONAVE QË KANË DHËNË PROVIMIN PËR NOTERI

21/04/2022

Udhëzimi Administrativ për Gradat e Zyrtarve Korrektues

13/04/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.01/2022 1 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

09/12/2021

Udhëzim Administrativ MD-NR. 05_2021 Për Përcaktimin e Procedures së Ndërmjetësimit

09/12/2021

Udhëzim AdministrativMD-NR. 04_2021 për Tarifën e Ndermjetesuesve në Republikën e Kosovës

14/05/2021

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02_2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR.03_2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR

11/05/2021

RREGULLORE_(QRK)_-_Nr._03_2021_PËR_PËRCAKTIMIN_E_PROCEDURËS__PËR_PRANIMIN_DHE_TRAJTIMIN_E_RASTEVE_TË_SINJALIZIMIT

26/04/2021

Udhëzim Administrativ MD - nr. 012021 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ MD-nr.022020 për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar potencial për krimet e pretenduara në proceset

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next 

Vegzat

stema