Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

05/10/2020

Statuti i Odës së Ndërmjetësuesve (05_10_2020)

05/10/2020

Rregullorja e punes se Kuvendit te Ndermjetesuesve 05_10_2020

27/07/2020

UA_Mbrojtja juridike_23.07.2020

27/07/2020

UA_kompensimi_ Vendimi i Plotefuqishem_23.07.2020

27/07/2020

UA_ Mbeshtetja e nevojshme financiare _23.07.2020

07/07/2020

Rregullore per Institutin e Mjekesise Ligjore

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 11-2019 PËR FORMËN DHE MËNYRËN E PËRPILIMIT DHE SHËNIMIT TË DOKUMENTEVE NOTERIALE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 10-2019 PËR ORGANIZIMIN DHE MËNYRËN E PUNËS SË NOTERËVE DHE VULAT NOTERIALE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 09-2019 PËR KUSHTET E ZYRËS NOTERIALE, HAPËSIRAT DHE PAJISJET

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 08-2019 PËR PËRMBAJTJEN, FORMULARËT, MËNYRËN E MBAJTJES DHE TË RUAJTJES SË DOKUMENTEVE NOTERIALE, LIBRAVE DHE REGJISTRAVE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 07-2019 PËR PROCEDURËN DISIPLINORE PËR NOTER

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 06-2019 PËR TRAJNIMIN DHE CERTIFIKIMIN E NDËRMJETËSUESVE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 05-2019 PËR REGJISTRIN E NDËRMJETËSUESVE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 04-2019 PËR MBIKËQYRJEN, PËRGJEGJËSINË DHE PROCEDURËN DISIPLINORE TË NDËRMJETËSUESVE

05/12/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 03-2019 PËR LICENCIMIN E NDËRMJETËSUESVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

05/12/2019

KODI MD-NR.12-2019 I MIRËSJELLJES SË NDËRMJETËSUESVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next 

Vegzat

stema