Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

Ikona Emertimi Viti
UDHËZIMI ADMINISTRATIV QRK - NR. 10/2017 PËR LISTËN E TREGUESVE PËR IDENTIFIKIMIN ZYRTAR TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME NJERËZ 11/01/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 06/2017 PËR AFARIZMIN DHE TË DHËNAT PERSONALE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT 27/11/2017
UDHEZIM ADMINISTRATIV PËR MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË SHPENZIMEVE TË RUAJTJES DHE TË MBAJTURIT E PASURISË SË SEKUSTRUAR DHE TË KONFISKUAR - 11/10/2017
UDHEZIM ADMINISTRATIV Nr. 05.2017 PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN E SHITJES SË PASURIVE TË LUAJTSHME TË SEKUESTRUARA 11/10/2017
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MD- NR . 03/2017 PËR PROCEDURAT E ORGANIZIMIT, PËRMBAJTJES DHE MBAJTJES SE PROVIMIT PËR ADMINISTRATORË FALIMENTUES 20/07/2017
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02-2017 PËR FSHEHTËSINË E INFORMACIONEVE, DHËNIEN DHE ZBULIMIN E TYRE, SI DHE UDHËZIME PËR MEDIAT PËR PUBLICITETIN E PUNËS SË SHËRBIMIT KORREKTUES DHE SHËRBIMIT SPROVUES 07/06/2017
Udhezim Administrativ MD-nr.01 2017 për ndryshimin dhe plotesimin e Udhezimit Administrativ MD-nr. 06 2014 për tarifat për shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbaruesit privat 18/05/2017
Udhëzues për mbikëqyrjen e punës së përmbaruesëve privat 24/04/2017
RREGULLORE E PUNËS1 SË KOMISIONIT PROFESIONAL PËR VLERËSIMIN E PËRMBARIMIT 06/01/2017
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - Nr. 04/2016 PËR KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJ ORGANI QË REALIZON MBIKËQYRJEN ELEKTRONIKE, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E TIJ SI DHE PËRCAKTIMI I KRITEREVE PËR DHËNJEN E AUTORIZI 08/11/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR.03/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR. 03/2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS1 17/10/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 01 /2016 KODI I ETIKËS PROFESIONALE PËR ZYRTARËT KORREKTUES NË SHËRBIMIN KORREKTUES1 24/08/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02/2016 PËR DËNIMET DHE PROCEDURËN DISIPLINORE PËR PERSONAT E DËNUAR1 01/01/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.07/20151 PËR RENDIN SHTËPIAK NË INSTITUCIONET KORREKTUESE 23/12/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR. 08 /2015 PËR MBAJTJEN DHE GRUMBULLIMIN E EVIDENCËS PËR PERSONAT E DËNUAR1 23/12/2015
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 04/2015 PËR KUSHTET E PUNËS DHE1 KOMPENSIMIN NË RAST TË PAAFTËSISË SË SHKAKTUAR NË PUNË PËR TË DËNUARIT 22/05/2015

Prev 1 2 3 4 5 Next