Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

15/04/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR- 01-2019 PËR MËNYRËN E DHËNIES DHE PROGRAMIN...

15/04/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR- 01-2019 PËR MËNYRËN E DHËNIES DHE PROGRAMIN...

19/10/2018

RREGULLORE (QRK) – NR.132018 PËR PROCEDURËN E REKRUTIMIT TË ZYRTARËVE KORREKTUES NË SHËRBIMIN KORREKTUES TË KOSOVËS

05/09/2018

RREGULLORE QRK NR. 12.2018 PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E RREGULLORERS 31.2013 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË MINISTRISË SË DREJTËSISË

11/01/2018

UDHËZIMI ADMINISTRATIV QRK - NR. 10/2017 PËR LISTËN E TREGUESVE PËR IDENTIFIKIMIN ZYRTAR TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME NJERËZ

27/11/2017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 06/2017 PËR AFARIZMIN DHE TË DHËNAT PERSONALE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

11/10/2017

UDHEZIM ADMINISTRATIV PËR MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË SHPENZIMEVE TË RUAJTJES DHE TË MBAJTURIT E PASURISË SË SEKUSTRUAR DHE TË KONFISKUAR -

11/10/2017

UDHEZIM ADMINISTRATIV Nr. 05.2017 PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN E SHITJES SË PASURIVE TË LUAJTSHME TË SEKUESTRUARA

20/07/2017

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MD- NR . 03/2017 PËR PROCEDURAT E ORGANIZIMIT, PËRMBAJTJES DHE MBAJTJES SE PROVIMIT PËR ADMINISTRATORË FALIMENTUES

07/06/2017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02-2017 PËR FSHEHTËSINË E INFORMACIONEVE, DHËNIEN DHE ZBULIMIN E TYRE, SI DHE UDHËZIME PËR MEDIAT PËR PUBLICITETIN E PUNËS SË SHËRBIMIT KORREKTUES DHE SHËRBIMIT SPROVUES

18/05/2017

Udhezim Administrativ MD-nr.01 2017 për ndryshimin dhe plotesimin e Udhezimit Administrativ MD-nr. 06 2014 për tarifat për shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbaruesit privat

24/04/2017

Udhëzues për mbikëqyrjen e punës së përmbaruesëve privat

06/01/2017

RREGULLORE E PUNËS1 SË KOMISIONIT PROFESIONAL PËR VLERËSIMIN E PËRMBARIMIT

08/11/2016

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - Nr. 04/2016 PËR KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJ ORGANI QË REALIZON MBIKËQYRJEN ELEKTRONIKE, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E TIJ SI DHE PËRCAKTIMI I KRITEREVE PËR DHËNJEN E AUTORIZI

17/10/2016

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD- NR.03/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR. 03/2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS1

24/08/2016

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 01 /2016 KODI I ETIKËS PROFESIONALE PËR ZYRTARËT KORREKTUES NË SHËRBIMIN KORREKTUES1

Prev 1 2 3 4 5  
stema