Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative

22/07/2022

Udhëzim Administrativ MD-Nr. 052022 për Tarifat Noteriale për Kompenzime...

22/07/2022

Udhëzim Administrativ MD-Nr. 052022 për Tarifat Noteriale për Kompenzime...

19/07/2022

Final_Udhezim Administrativ per Shenjat Identifikuese te Zyres se Permba... (1)

18/07/2022

Final_ Udhezim Administrativ per Evidencen e Personave qe kane dhene Pro...

21/04/2022

Udhëzimi Administrativ për Gradat e Zyrtarve Korrektues

13/04/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.01/2022 1 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

09/12/2021

Udhëzim Administrativ MD-NR. 05_2021 Për Përcaktimin e Procedures së Ndërmjetësimit

09/12/2021

Udhëzim AdministrativMD-NR. 04_2021 për Tarifën e Ndermjetesuesve në Republikën e Kosovës

14/05/2021

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.02_2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR.03_2015 PËR SHPËRBLIMIN E PUNËS SË KOMISIONIT PËR

11/05/2021

RREGULLORE_(QRK)_-_Nr._03_2021_PËR_PËRCAKTIMIN_E_PROCEDURËS__PËR_PRANIMIN_DHE_TRAJTIMIN_E_RASTEVE_TË_SINJALIZIMIT

26/04/2021

Udhëzim Administrativ MD - nr. 012021 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ MD-nr.022020 për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar potencial për krimet e pretenduara në proceset

27/11/2020

3.final- UA për Programin te drejtat obligimet dhe benificionet-24.11.20...

27/11/2020

2. final- UA për Ndalim e Vizitave të Justifikueshme_24.11.2020

27/11/2020

1.final- UA për Lejimin e Pushimit Vjetor_ 24.11.2020

17/11/2020

UA- plotësimin dhe ndryshimin e UA për Mbrojtjen Juridike te personave_16.11.2020

05/10/2020

Statuti i Odës së Ndërmjetësuesve (05_10_2020)

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next 

Vegzat

stema