Konsultimet Publike

14/02/2018

Sqarime Draft- kodin penal

14/02/2018

finale-Draft Kodi Penal i Republikes se Kosoves (tri gjuhët)13.02.2018

24/04/2017

Projektligji për Provimin e Jurisprudences

06/03/2017

DRAFT UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.. 2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD - NR 06. 2014 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

02/03/2017

Udhëzim Administrativ MD.Nr.01.17 për Mënyrën e Përcaktimit të Shpenzimeve të Ruajtjes dhe të Mbajturit e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar

02/03/2017

Udhëzim Administrativ MD.Nr.2017 për Mënyrën dhe Proceduren e Shitjes së Pasurisë së Luajtshme të Sekuestruar

29/12/2016

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK - NR. XX/20161 PËR LISTËN E TREGUESVE PËR IDENTIFIKIMIN E VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME NJERËZ

15/12/2016

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.../20151 KOMPENSIMI PËR VDEKJE NË DETYRË, APO NË KRYERJE TË DETYRËS

15/12/2016

PROJEKTLIGJIN PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE

15/12/2016

PROJEKTLIGJI PËR KËSHILLIN PROKURORIAL TË KOSOVËS

15/12/2016

PROJEKTLIGJI PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS

07/11/2016

PROJEKTLIGJI PER NOTERINE

07/11/2016

PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM E LIGJIT NR.03/L-007 PËR PROCEDUREN JO-KONTESTIMORE

19/09/2016

PROJEKT KODIT TË DREJTËSISË PËR TË MITUR

14/09/2016

PROJEKTLIGJI PER NDERMJETESIM

07/09/2016

PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2004/26 PËR TRASHËGIMINË I KOSOVËS

Prev 1 2 3  
stema