Konsultimet Publike

Ikona Emertimi Viti
Sqarime Draft- kodin penal 14/02/2018
finale-Draft Kodi Penal i Republikes se Kosoves (tri gjuhët)13.02.2018 14/02/2018
Projektligji për Provimin e Jurisprudences 24/04/2017
DRAFT UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.. 2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD - NR 06. 2014 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT 06/03/2017
Udhëzim Administrativ MD.Nr.01.17 për Mënyrën e Përcaktimit të Shpenzimeve të Ruajtjes dhe të Mbajturit e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar 02/03/2017
Udhëzim Administrativ MD.Nr.2017 për Mënyrën dhe Proceduren e Shitjes së Pasurisë së Luajtshme të Sekuestruar 02/03/2017
PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK - NR. XX/20161 PËR LISTËN E TREGUESVE PËR IDENTIFIKIMIN E VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME NJERËZ 29/12/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.../20151 KOMPENSIMI PËR VDEKJE NË DETYRË, APO NË KRYERJE TË DETYRËS 15/12/2016
PROJEKTLIGJIN PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE 15/12/2016
PROJEKTLIGJI PËR KËSHILLIN PROKURORIAL TË KOSOVËS 15/12/2016
PROJEKTLIGJI PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS 15/12/2016
PROJEKTLIGJI PER NOTERINE 07/11/2016
PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM E LIGJIT NR.03/L-007 PËR PROCEDUREN JO-KONTESTIMORE 07/11/2016
PROJEKT KODIT TË DREJTËSISË PËR TË MITUR 19/09/2016
PROJEKTLIGJI PER NDERMJETESIM 14/09/2016
PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2004/26 PËR TRASHËGIMINË I KOSOVËS 07/09/2016

Prev 1 2 3 Next