Noteria

Vendimet për emërimin e noterëveVendimet për emërimin e noterëve 2013

Çfarë është Noteri? Noteri është jurist profesional, zyrtar publik, i ngarkuar nga shteti dhe i emëruar nga Ministria e Drejtësisë për ushtrimin e funksioneve noteriale të përcaktuara me ligj. Noteri është i detyruar të respektojë Kodin e Etikës për noterët, sjelljen profesionale në përputhje me betimin e dhënë. Të gjithë noterët janë anëtarë ex-lege të Odës së Noterëve. Oda e Noterëve që nga viti 2013 është anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Ndërkombëtar të Noterëve (BNN). Falë kësaj, aktet noteriale njihen nga të gjitha shtetet anëtare të BNN-së.

Prev 1 2 3 Next 

Vegzat

stema