Divizioni për Komunikim Publik

Divizioni për Komunikim Publik ka detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë në vijim:

1.1. ofron përkrahje profesionale për Ministrinë, Zëdhënësin e Ministrisë, duke ofruar këshilla për efektivitet të prezantimit të politikave;

1.2 bën përgatitjen, mirëmbajtjen dhe zbatimin e planit të komunikimit në bazë të planit të punës së Ministrisë, duke zbatuar teknika efektive të komunikimit;

1.3 bashkëpunon me Zëdhënësin e Ministrisë për organizimet e konferencave për shtyp dhe intervistave;

1.4 përpilon dhe lëshon kumtesa për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera për publikun;

1.5 është përgjegjës për përditësimin, sigurimin e qasjes dhe kredibilitetin e informatave në ueb-faqen zyrtare të ministrisë dhe menaxhon me e-mail adresën për komunikim me publikun;

1.6 në bashkëpunim të ngushtë me Njësinë për Monitorimin e Medieve në ZKP-ZKM, ofron raporte ditore të prezentimit medial të politikave dhe aktiviteteve ministrore për ministrinë, zëdhënësin e ministrisë, këshilltarët e tjerë politikë dhe zyrtarët e lartë të ministrisë;

1.7. përgatit raportin vjetor për zbatimin e Ligjit për Qasje në dokumente Publike të cilin e dërgon në ZKP-ZKM;

1.8. pranon dhe shqyrton kërkesat fillestare për qasje në dokumente publike si dhe kryen të gjitha përgjegjësitë e përcaktuara në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike për njësinë përgjegjëse për komunikim me qytetarë;

1.9. kryen të gjitha përgjegjësitë e përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

 

Zyra për Komunikim Publik 

E-mail: zkp.md@rks-gov.net;

Tel: +383\ 38 200-67-035

Adresa: Ministria e Drejtësisë

Ndërtesa e Re e Qeverisë (ish ndërtesa e Rilindjes)

Kati VIII, Zyra nr.817, Prishtinë, Kosovë

 

Qëndresë Mustafa

Zv. Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik

Email: qendresa.mustafa@rks-gov.net

Tel: +383\ 38 200-67-035

Mob: +383 45 878-444

 

 

 

Zyrtarët përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale:
 

MINISTRIA E DREJTËSISË

 

 • Znj. Qëndresë Mustafa,  Zyrtare përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike 

E-mail: Qendresa.mustafa@rks-gov.net

Tel: 038 200 67 035

 • Znj. Edona Berisha- Zyrtare përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale,

E-mail: Edona.berisha@rks-gov.net

Tel: 038 200 67 113

 

SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVË

 

 • Z. Florent Gashi- Zyrtar përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike 

E-mail: Florent.gashi@rks-gov.net

Tel: 038 200 67 409

 

 • Z.Valon Gashi- Zyrtar përgjegjës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

E-mail: Valon.I.Gashi@rks-gov.net

Tel: 038 200 67 443

 

SHËRBIMI SPROVUES I KOSOVËS

 

 • Teuta Ajeti- Zyrtare përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: teuta.ajeti@rks-gov.net

Tel: 038/200-67-315

 

 • -Sami Hajrullahu, Zyrtar përgjegjës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  E-mail: sami.hajrullahu@rks-gov.net

  Tel; 038 200 67 306

 

AGJENCIA PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR OSE TË KONFIKSUAR

 

 • Znj. Nurije Gashi- Zyrtare përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: nurije.gashi@rks-gov.net

Tel: 038/200-67-266

 

 • Znj. Nole Rexha Kelemndi – Zyrtare përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

E-mail: nole.rexha.kelmendi@rks-gov.net

Tel: 038/200-67-260

 

AVOKATURA SHTETËRORE

 

 • Znj. Fitore Krasniqi -  Zyrtare përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike

Email: Fitore.Krasniqi@rks-gov.net

Tel: 038/200-67-172

 

 • Znj. Pranvera Hoxha -Zyrtare përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

E-mail: pranvera.hoxha@rks-gov.net

Tel: 038/200-67-173

 

INSTITUTI PËR MJEKËSI LIGJORE

 

 • Z. Ismail Mehmetaj - Zyrtar përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: Ismail.Mehmetaj@rks-gov.net

Tel: 038/200-18-532

 

 • Z. Resim Novoberdaliu- Zyrtar përgjegjës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

E-mail: Resim.novoberdaliu@rks-gov.net

Tel: 038/200-18-552

 

INSPEKTORATI I MINISTRISË SË DREJTËSISË

 • Z. Jeton Kabashi- Zyrtar përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: Jeton.Kabashi@rks-gov.net

Tel: 038 200 67203

 

 • Znj. Zana Sinani- Zyrtare përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

E-mail: zana.sinani@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 064

 

 

NDIHMA JURIDIKE FALAS

 •  Yllka Bajrami Llalloshi- Zyrtare përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: Yllka.Bajrami.Llalloshi@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 922

 

 • Znj. Ardiana Nrecaj- Zyrtare përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

E-mail: ardiana.nrecaj@rks-gov.net

Tel: 038/200 18 945

 

 


 

 

Vegzat

stema