Divizioni për Komunikim Publik

Divizioni për Komunikim me Publikun ёshtё zyra kyçe dhe tejet e rëndësishme në informimin e opinionit publik dhe funksionon si pjesë e rëndësishme në strukturën organizative të Ministrisë së Drejtësisë. Për të ndërtuar një raport korrekt, konkretisht urë lidhëse në mes të këtyre akterëve, DKP ka kompetencë të plotë, staf përgjegjës dhe profesional. Komunikimi si pjesë e rëndësishme ёshtё dikaster shumë me ndikim nё përhapjen dhe informimin e drejt tё publikut dhe opinionit tё gjerё, po ashtu ka një funksionim te mirëfilltë, staf profesional dhe janë tё pajisur me tё gjitha pajisjet e nevojshme nё mënyrë që tё kryejnë punën e tyre. Divizioni për Komunikim Publik bashkëpunon ngusht me Kabinetin e Ministrit, departamentet dhe zyrat e Ministrisë së Drejtësisë, duke i bashkërenduar punët dhe aktivitetet me stafin politik dhe atë civil të MD-së.

Kontakti:

 

Dvizioni për Komunikim Publik

Adresa: Ministria e Drejtësisë Ndërtesa e ish Rilindjes Kati VIII, Zyra 817/A Prishtinë, Kosovë

email: zkp.md@rks-gov.net

Tel: +383/38/200-18-009