Divizioni për Komunikim Publik

Divizioni për Komunikim Publik ka detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë në vijim:

1.1. ofron përkrahje profesionale për Ministrinë, Zëdhënësin e Ministrisë, duke ofruar këshilla për efektivitet të prezantimit të politikave;

1.2 bën përgatitjen, mirëmbajtjen dhe zbatimin e planit të komunikimit në bazë të planit të punës së Ministrisë, duke zbatuar teknika efektive të komunikimit;

1.3 bashkëpunon me Zëdhënësin e Ministrisë për organizimet e konferencave për shtyp dhe intervistave;

1.4 përpilon dhe lëshon kumtesa për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera për publikun;

1.5 është përgjegjës për përditësimin, sigurimin e qasjes dhe kredibilitetin e informatave në ueb-faqen zyrtare të ministrisë dhe menaxhon me e-mail adresën për komunikim me publikun;

1.6 në bashkëpunim të ngushtë me Njësinë për Monitorimin e Medieve në ZKP-ZKM, ofron raporte ditore të prezentimit medial të politikave dhe aktiviteteve ministrore për ministrinë, zëdhënësin e ministrisë, këshilltarët e tjerë politikë dhe zyrtarët e lartë të ministrisë;

1.7. përgatit raportin vjetor për zbatimin e Ligjit për Qasje në dokumente Publike të cilin e dërgon në ZKP-ZKM;

1.8. pranon dhe shqyrton kërkesat fillestare për qasje në dokumente publike si dhe kryen të gjitha përgjegjësitë e përcaktuara në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike për njësinë përgjegjëse për komunikim me qytetarë;

1.9. kryen të gjitha përgjegjësitë e përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

 

Zyra për Komunikim Publik 

E-mail: zkp.md@rks-gov.net;

Tel: +383\ 38 200-67-035

Adresa: Ministria e Drejtësisë

Ndërtesa e Re e Qeverisë (ish ndërtesa e Rilindjes)

Kati VIII, Zyra nr.817, Prishtinë, Kosovë

 

Qëndresë Mustafa

Zv. Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik

Email: qendresa.mustafa@rks-gov.net

Tel: +383\ 38 200-67-035

Mob: +383 45 878-444

 

 

Saranda Salihu

Zyrtare përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike

Email: saranda.sahihu@rks-gov.net

Tel: +383\ 38 200-67-036


 

 

Vegzat

stema