Departamenti i Administratës, Njësia për të drejta të njeriut, DKP

Çka ofron NJDNJ?

 

Njësia për Drejta të Njeriut (NJDNJ) është njësi nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm, e cila për mandat ka të ndërmarrë masa efektive për vlerësimin e pajtueshmërisë të politikave, legjislacionit dhe aktiviteteve të ministrisë me standardet relevante ndërkombëtare për drejta të njeriut. Njësia ofrojnë rekomandime për Sekretarin e Përgjithshëm dhe strukturat tjera ministrore lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut.

 

NJDNJ funksionon në bazë të ligjeve: Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimit, Ligji për Barazi Gjinore, si dhe ligjeve dhe akteve nënligjorë që prekin të drejtat e njeriut në mënyrë direkt apo indirekt.

 

Njësia mbulon sferat vijuese: të të drejtave të njeriut,mbrojtjen nga diskriminimi, barazinë gjinore, të drejtat njerëzore të burgosurve.

 Detyrat Kryesore të Njësisë për Drejta të Njeriut janë:           

 

 • Hartimi i politikave dhe udhëzimeve në sferën e drejtave të njeriut brenda ministrisë;
 • Ofron këshilla për strukturat vendimmarrëse në ministri, lidhur me çështjet e drejtave të njeriut
 • Vlerësimi i implementimit të drejtave të njeriut brenda ministrisë;
 • Merr pjesë në hartimin e ligjeve, politikave, strategji dhe plane të veprimit për të siguruar përfshirjen e integrimit gjinor dhe harmonizimin me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
 • Mbikqyr mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe kushtet në të cilat ekzekutohen sanksionet penale dhe masat tjera të shqiptuara në procedurën penale,
 • Promovimi, monitorimi dhe raportimi i të drejtave të njeriut;
 • Bashkëpunimi me Institucionin e Avokatit të Popullit, dhe mbikëqyrja e zbatimit të rekomandimeve të Avokatittë Popullit;
 • Aktivitetet bashkëpunuese me strukturat e administratave komunale, organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njeriut;
 • Koordinatore e NJDNJ, Znj. Florentina Beqiraj
 • Florentina.Beqiraj@rks-gov.net.
  Tel: +383 38 200 18 127
  Adresa: Ministria e Drejtësisë
  Ndërtesa e ish Rilindjes
  Kati VIII, Zyra 817
  Prishtinë, Kosovë

  Teuta HOXHA
  Zyrtare për të Drejtat e Njeriut

  Ministria e Drejtësisë
  Ndërtesa e ish Rilindjes
  Kati VIII, Zyra 817
  E-mail: Teuta.A.Hoxha@rks-gov.net
  tel: +383 (0) 38 200 18-222

Vegzat

stema