Konkurset

Njoftim për vazhdimin e konkursit
04/01/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, MD- Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, shpall këtë:

Konkursi shqip -konkursi i jashtem 28.12.2018
28/12/2018

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkursi per depoist ( AAPSK )
18/12/2018

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë/Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar shpall këtë:

Inspektor -konkursi i brendshem
04/12/2018

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Njoftim mbi anulimin e konkursit për poziten Drejtor i Departamentit për Drejtë...
27/11/2018

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e publikuar në Gazetën e përditshme “Koha Ditore” dhe Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 07.11.2018 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Njoftim për shpallje te rezultateve
22/11/2018

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 20.08.2018, me numër reference: MD/DPL/ 20 - 08 - 01 - 2018.

Konkurs i brendshëm për pozitën Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicion...
22/11/2018

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

 Njoftimi mbi anulimin e Konkursit për pozitën Drejtor i Departamentit për DTMV...
22/11/2018

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm publikuar në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 16.10.2018 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të viktimave ...
22/11/2018

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

stema