Konkurset

Konkurs, Departamenti për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit

07/11/2018

Njoftimi mbi anulimin e Konkursit për pozitën Drejtor i Departamentit për DTMVK

30/10/2018

Konkurs i brendshëm për pozitën Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit- 1 (një vend pune)

16/10/2018

Njoftim për shpallje te rezultateve

17/09/2018

Anulimi i konkursit Udheheqes i Divizionit per Burime Njerezore

14/09/2018

Konkurs - Udhëheqës i Divizionit për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administratorët Falimentues - 1

20/08/2018

Njoftimin mbi rekrutimin e jashtëm për pozitat: Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane - 1 (Një Vend Pune) – Rishpallje, dhe Asistent Ekzekutiv – 1 (një vend pune). AAPSK

06/08/2018

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë

25/05/2018

KONKURS I BRENDSHËM I: SHËRBIMI SPROVUES I KOSOVËS 1. Pozita: Udhëheqës i Zyrës Rajonale - 1 (një vende pune)

23/05/2018

Njoftim mbi anulimin e konkursit për pozitën: 1. Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane 1 (një vend pune) Numri i Referencës: RN00003041

23/05/2018

KONKURS I BRENDSHËM I. DEPARTAMENTI PËR FINANCA DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME I. Pozita: Udhëheqës i Divizionit për Burime Njerëzore - 1 (një vend pune)

23/05/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar për RFSSL

18/05/2018

K O N K U R S: DEPARTAMENTI LIGJOR 1. Pozita: Zyrtar Ligjor - 1 (një vend pune) Referenca: MD/ DL/ 17 – 05 – 01 - 2018

17/05/2018

Njoftimin mbi shpalljen e rezultatit të procedurës së rekrutimi për pozitën “Drejtor i Drejtoratit për Ekzekutimin e Masave dhe Dënimeve Alternative ” – Drejtoria Qendrore / Prishtinë

08/05/2018

KONKURS I BRENDSHËM, DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR, pozita: Udhëheqës i Divizionit për Bashkëpunim Gjyqësor Ndërkombëtar në Çështjet Penale dhe Civile - 1 (një) vend pune

07/05/2018

K O N K U R S I. DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR 1. Pozita: Përkthyes Shqip –Frengjisht dhe anasjelltas - 1 (një vend pune) - rishpallje

07/05/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10