Konkurset

KONKURS
26/11/2020

Vozitës - 2 (dy vende) pune

NJOFTIM PËR PEZULLIMIN E KONKURSEVE
17/10/2019

Me datën 07.10.2019 Ministria e Drejtësisë ka pranuar njoftimin nga Ministria e Administratës Publike (më tej: MAP) e cila ka si fushë të përgjegjësisë menaxhimin e zyrtareve publik në Republikën e Kosovës.

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe per 7 ditë
03/10/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë, shpall këtë:

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - ...
25/09/2019

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin publik te shpallur me datën: 04.09.2019, me numër reference: MD/AVSH/ 04-09-01-2019.

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë
25/09/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

NJOFTIM
19/09/2019

Përmirësohet pika I e konkursit, të publikuar me datën 18.09.2019 për pozitën: Zyrtar për Mbikëqyrjen e punës së profesioneve të lira me numër te referencës: MD/DMLPPL/18-09-01-2019, tek detyrat dhe përgjegjësitë dhe kualifikimi, përvoja dhe shkathtësitë tjera.

KONKURS
18/09/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

KONKURS I BRENDSHËM
17/09/2019

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs: Zyrtar/e sprovues - 1 (një vend pune)
10/09/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Shërbimi Sprovues i Kosovës shpallë këtë:

Konkurs: Zyrtar Sprovues - 1 (një vend pune)
10/09/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Shërbimi Sprovues i Kosovës shpallë këtë:

K O N K U R S: 1. Pozita: Zyrtar i Prokurimit
06/09/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs: Zyrtar  për Avokaturën Shtetërore – 1 (një) vend pune
04/09/2019

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ministria e Drejtësisë, bënë:

Konkurs: Udhëheqës i Divizionit për Mbështetjen e Viktimave të Krimit - 1 (një)...
02/09/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
30/08/2019

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ministria e Drejtësisë, bënë:

KONKURS : 1. Pozita: Vozitës - 1 (një) vend pune
29/08/2019

Bazuar në Ligjin e Punës me Nr. 03/L-212, Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe Qarkoren Administrative 01/2014, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs i brendshëm: Zyrtar i Lartë Ligjor - 1 (një) vend pune
22/08/2019

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs: Zyrtar i Lartë për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administrator Falim...
21/08/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

KONKURS: Instituti i Mjekësisë Ligjore,  pozita:  Pastrues/e - 1 (një) vend pun...
Prishtinë 19/08/2019

Bazuar në Ligjin e Punës me Nr. 03/L-212, Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe Qarkoren Administrative 01/2014, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Njoftim për vazhdim të konkursit
26/07/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

Njoftim per vazhdim të konkursit edhe per 7 ditë
26/07/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
19/07/2019

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ministria e Drejtësisë, bënë:

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për pozitën: Avokat Shtetëror...
Prishtinë 05/06/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11 dhe paragrafi 3 i nenit 22, i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për shtatë ditë
Prishtinë 05/06/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11 dhe paragrafi 3 i nenit 22, i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë
27/05/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

Konkurs i brendshem - Zyrtar i Lartë për monitorimin e transportit qeveritar -1...
18/05/2019

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs - Asistent Ekzekutiv- 1 (një vend pune)
18/05/2019

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs - Avokat shtetëror - 4 (katër vende pune)
18/05/2019

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Njoftim për vazhdim të konkursit
08/05/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Drejtësisë shpall këtë:

Njoftimi për anulimin e konkursit për pozitën Mbi anulimin e Konkursit për pozi...
24/04/2019

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm publikuar në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 12.04.2019 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Njoftimi për anulimin e konkursit për pozitën Mbi anulimin e Konkursit për pozi...
24/04/2019

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm publikuar në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 12.04.2019 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Zyrtar Ligjor  - 1 (një vend pune)
23/04/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Zyrtar i Larte për administrimin e Depos Qendrore -1 (në vend pune)
23/04/2019

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

NJOFTIM  Mbi anulimin e Konkursit
12/04/2019

1.Zyrtar për Para te Gatshme -1 (një vende pune)

KONKURS I BRENDSHËM
12/04/2019

Udhëheqës i Divizionit për Drejtësi Tranzicionale -1 (në vend pune)

Njoftim mbi konkursin: Zyrtar Transporti - Prishtinë   (një vend pune)
05/04/2019

Shërbimi Sprovues i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e brendshëm të shpallur me datë: 11.03.2019.

Njoftimi për anulimin e konkursit për pozitën Avokat Shteteror -4 (katër vende ...
03/04/2019

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm të publikuar me datë 22.03.2019 në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Konkurs i brendshëm DBJN
22/03/2019

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkurs i brendshem për Avokat Shtetëror
22/03/2019

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - ...
20/03/2019

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin publik te shpallur me datën: 25.02.2019, me numër reference: MD/AVSH/ 25-02-01-2019.

Njoftim për vazhdim të Konkursit, SHSK
19/03/2019

Sektori i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e Publikuar më datën 11.03.2019, deri më 18.03.2019 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Zyrtar për Para të Gatshme
12/03/2019

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

KONKURS I BRENDSHM, SHSK
11/03/2019

Bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr.02/2010 neni 4 paragrafi 5 dhe neni 15 paragrafi 2 të Rregullores për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe nenit 4 dhe 5 të Rregullores për Avancimin në Karrierë të nëpunësve Civil, Shërbimi Sprovues , shpall:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
25/02/2019

Zyrtar për Avokaturën Shtetërore - (5 vende pune)

Njoftim
Prishtinë 29/01/2019

Njoftim për vazhdimin e konkursit
04/01/2019

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Kreu III, neni 11, dhe neni 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, MD- Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, shpall këtë:

Konkursi shqip -konkursi i jashtem 28.12.2018
28/12/2018

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Konkursi per depoist ( AAPSK )
18/12/2018

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë/Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar shpall këtë:

Inspektor -konkursi i brendshem
04/12/2018

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

Njoftim mbi anulimin e konkursit për poziten Drejtor i Departamentit për Drejtë...
27/11/2018

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e publikuar në Gazetën e përditshme “Koha Ditore” dhe Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 07.11.2018 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Njoftim për shpallje te rezultateve
22/11/2018

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 20.08.2018, me numër reference: MD/DPL/ 20 - 08 - 01 - 2018.

Konkurs i brendshëm për pozitën Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicion...
22/11/2018

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

 Njoftimi mbi anulimin e Konkursit për pozitën Drejtor i Departamentit për DTMV...
22/11/2018

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm publikuar në Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë më datën 16.10.2018 në gjuhën shqipe dhe serbe, bënë këtë:

Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të viktimave ...
22/11/2018

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

stema