N J O F T I M PËR PEZULLIM TË KONKURSIT


Prishtine, 18/11/2021 - Divizioni për Burime Njerezore duke u bazuar në kërkesën e zv. Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Mjekësisë Ligjore të datës 18.11.2021 me nr.protokoli 09-1847,

ju njofton se konkursi i brendshem i shpallur me datë 20.10.2021 pezullohet në afat të pacaktuar në mungese të mjeteve buxhetore për pesë pozitat e publikuara në Sistemin Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Web faqen e Ministrisë së Drejtësisë.  

Ju faleminderit për mirëkuptim!

stema