Njoftim mbi anulimin e konkursit për pozitën Inspektor i Inspektoratit


Prishtinë, 05/01/2022 -

Divizioni i Burimeve Njerëzore lidhur me Konkursin e brendshëm –Lëvizje brenda kategorisë, e publikuar ne web –faqen e Ministrisë se Drejtësisë me datën 11.11.2021, bënë këtë:                       

N  J  O  F  T  I  M

mbi anulimin e Konkursit për pozitën:

  1. Inspektor i Inspektoratit - 1 (një) vend pune

Numri i Referencës: RN00007851

Anulimi i këtij Konkursi bëhet duke u bazuar ne Vendimin e zv. Sekretarit te Përgjithshëm te Ministrisë se Drejtësisë me nr. te protokollit 01-1741/3 të datës 31/12/2021.

      Ju falënderojmë për mirëkuptim.

NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT - 05.01.2022

stema