APLIKACION PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS


Prishtinë, 19/09/2022 -

Emri, emri i prindit dhe mbiemri_________________________________________________

Data,vendi i  lindjes dhe komuna________________________________________________________

Adresa dhe vendbanimi_______________________________________________________________

Telefoni dhe e-mail adresa_____________________________________________________________

Nr. personal________________________________________________________________________­­

Teritori i Gjykatës themelore në të cilën kandidati aplikon ___________________________________

__________________________________________________________________________________

Aplikacionit i bashkëngjiten dëshmitë e vërtetuara (noterizuara) apo origjinal si në vijim:

  • të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
  • të ketë zotësi të plotë për të vepruar, dhe duhet të jetë i aftë në aspektin shëndetësor;
  • të jetë jurist i diplomuar në fakultetin juridik, apo të ndonjë fakulteti juridik të ndonjë vendi tjetër, pas nostrifikimit të diplomës në Republikën e Kosovës;
  •  të ketë të kryer provimin e jurisprudencës;
  • të ketë së paku tri (3) vjet përvojë pune juridike;
  • të ketë dhënë provimin për përmbarues;
  • që kundër tij nuk zhvillohet procedurë hetimore për vepër penale, përkatësisht që nuk është i dënuar për vepër penale me dënim me burg e cila vepër është e dënueshme më së paku gjashte (6) muaj, apo për vepër penale e cila e bënë të padenjë në ushtrimin e punës së përmbaruesit;
  • të paraqes deklaratë te noteri për gjendjen e tij materiale, me të gjitha pasojat nga dhënia e deklaratës së rrejshme.

 

Data:_________________                                                                               Aaplikuesi

 

                                                                                                                ___________________                     

Aplikacioni për emrimin e përmbaruesve privat për territorin e gjykatave themelore të Republikës së Kosovës

stema