Nëpunës/e Administrativ/e në Drejtorinë Qendrore te Shërbimit Sprovues te Kosovës


Prishtinë, 16/05/2023 - Në bazë të nenin 79,80 të Ligjit nr. 06/1 - 114 për Zyrtarët Publikë, nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, neni 7 te Rregullores (QKR)NR.05/2022 për procedurat konkurruese dhe pranimi per nëpunësit administrativ dhe mbështetës, Shërbimi Sprovues i Kosovës, shpall•

KONKURS

Pozita: Nëpunës/e Administrativ/e, I (një vend pune )

Referenca: MD/SHSK-55-02.05.2023

Paga: Koeficienti: 6

Kohëzgjatja e kontratës: Me afat të pacaktuar, periudha provuese gjashtë muaj.

I përgjigjet: Drejtorit te Përgjithshëm

Vendi: Drejtoria Qendrore/Shërbimi Sprovues i Kosovës

 

Detyrat kryesore:

 • Siguron mbështetje të përgjithshme teknike dhe administrative përfshirë postën zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, korrespodencen hyrese dhe dalese që është me rendesi për shqyrtim ne Drejtorinë Qendrore,
 • Pregadit dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet agjendat dhe e-malet sipas kërkesës dhe rekomandimeve të eprorit, Pranon dhe shpërndan korrespondencën e cila i drejtohet zyrës së drejtuesit të lartë si dhe kujdeset për mirëmbajtjen e saj.
 • Ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të Drejtorisë Qendrore, mbajtja në rregull e librit të protokollit dhe librave tjera zyrtare si dhe statistikave;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikëqyrësin dhe stafin qe pasqyrojne me saktesi politikat dhe procedurat e zyres se Drejtorit te Pergjithshem Përgatitjen e proces-verbaleve të takimeve në mes të drejtorit dhe palëve të tjera;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kandidatet që aplikojnë duhet t'i përmbushin këto kritere:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të layer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik;
 • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesëm, përkatësisht të mesëm të lartë;

Dokumentacioni për aplikim duhet te përmbajë:

 • Formularin e aplikimit;
 • Kopjen e diplomës për arsimin e mesëm, ndërsa për kandidatet qe kane kryer shkollimin jashtë vendit,
 • Kopja e diplomës e notifikuar;
 • Certifikatën e lindjes;
 • Vërtetim nga gjykata që nuk është nën hetime
 • Kopjen e letërnjoftimit;
 • Dëshmi për kualifikimet tjera

 

Shënim: Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë /Shërbimi Sprovues i Kosovës/ Njesia e Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish—Ndërtesa e Rilindjes» kati i 6 — të, , Prishtinë, Kosovë;

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Burimeve Njerëzore në, tel: ose 038200-67-313 prei orës 08:00 - 16:00.

Data e publikimit te konkursit ne portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 02.05.2023 deri me 30.05.2023, ndërsa konkursî është i hapur për aplikim 15 ditë, përkatësisht nga data 16.05.2023 deri me 30.05.2023.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen tö vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrin pas këtij afati dhe ato të pakompletuara refuzohen.

Kandidatët te cilët hyjnë ne përzgjedhje të ngushtë, do te njoftohen për vendin, datën dhe kohen e mbajtjes se testimit përmes web faqes zyrtare te Ministrisë se Drejtësisë nga Divizioni i Burimeve Njerëzore, nëpërmjet telefonit ose me shkrim. Kandidatet te cilët do te jene te përzgjedhur dhe te ftuar për testim, duhet te Sellin për konfirmim të gjitha dokumentet origiinale. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit te parapare nuk pranohen ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Shërbimi Sprovues i Kosovës ofron mundësi të barabarta për të gjithë shte{asit e Republikës së Kosoves dhe mirëpret aplikacionet gjithë personat e gjinisë femërore dhe mashkullore të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.

Nepunese Administrative 02.05.2023

Aplikacioni i SHSK

stema