Dokumentet Ndërkombëtare

27/10/2020

Comparative_Assessment_SQ_FINAL_Oct2020

07/02/2017

16. KKGjE 32010, MAGNA KARTA PER GJYQTARE (Parimet Fundamentale)

21/05/2015

8. KOMISIONI EUROPIAN PËR EFIKASITETIN E DREJTËSIË (KEED) PËR KËSHILLAT GJYQËSOR NË SHTETET E BE-SË

21/01/2015

7.Opinioni nr. 4 i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian në vëmendjen e Komisionit të Ministrave të Këshillit të Evropës lidhur me trajnimin e duhur fillestar dhe në shërbim për gjyqtarët në ni

21/01/2015

6.Këshilli Këshillëdhënës i Gjyqtarëve Evropian (KKGjE)

21/01/2015

5.OPINION Nr 1 (2001) I KËSHILLIT KONSULTATIV TË GJYQTARËVE EUROPIAN (KKGjE) PËR KOMITETIN E MINISTRAVE TË KËSHILLIT TË EUROPËS

21/01/2015

4.REKOMANDIMI REK (2000)19 I KOMITETIT TË MINISTRAVE PËR ROLIN E PROKURORISË PUBLIKE NË SISTEMIN E SË DREJTËS PENALE

21/01/2015

3.Karta europiane mbi statutin për gjyqtarët

21/01/2015

2.PARIMET THEMELORE TË KB PËR PARËSINË E GJYQËSOAVRIT

21/01/2015

1. KONVENTA EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

21/01/2015

21. KOMISIONI I VENECIAS DHE DDNJ, OPINION I PËRBASHKËT NR. 7512013 MBI DRAFT LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT GJYQËSOR (SISTEMIN E VLERËSIMIT PËR GJYQTARË) TË ARMENISË

21/01/2015

KOMISIONI I VENECIAS DHE DDNJ, OPINION I PËRBASHKËT NR. 7512013 MBI DRAFT LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT GJYQËSOR (SISTEMIN E VLERËSIMIT PËR GJYQTARË) TË ARMENISË

21/01/2015

20. OPINIONI I KOMISIONIT TË VENECIAS NR. 7122013 PËR DRAFT LIGJIN PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR DHE PROKURORIAL TË BOSNES DHE HERCEGOVINËS

21/01/2015

17. OPINIONI NO. 648 2011 TË KOMISIONIT TË VENECIAS PËR SIGURI JURIDIKE DHE PAVARËSI TË GJYQËSORIT NË BOSNA DHE HERCEGOVINË

21/01/2015

15. REKOMANDIMI KMREK(2010)12 PËR GJYQTARËT PAVARËSIA, EFIKASITETI DHE PËRGJEGJËSITË

21/01/2015

14. MASAT PËR ZBATIMIN EFEKTIV TË PARIMEVE TË BANGALORES TË SJELLJES GJYQËSORE, 2010

Prev 1 2 Next 

Vegzat

stema