Dokumentet Ndërkombëtare

Ikona Emertimi Viti
16._KKGjE_32010,_MAGNA_KARTA_PER_GJYQTARE_(Parimet_Fundamentale) 07/02/2017
8. KOMISIONI EUROPIAN PËR EFIKASITETIN E DREJTËSIË (KEED) PËR KËSHILLAT GJYQËSOR NË SHTETET E BE-SË 21/05/2015
7.Opinioni nr. 4 i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian në vëmendjen e Komisionit të Ministrave të Këshillit të Evropës lidhur me trajnimin e duhur fillestar dhe në shërbim për gjyqtarët në ni 21/01/2015
6.Këshilli Këshillëdhënës i Gjyqtarëve Evropian (KKGjE) 21/01/2015
5.OPINION Nr 1 (2001) I KËSHILLIT KONSULTATIV TË GJYQTARËVE EUROPIAN (KKGjE) PËR KOMITETIN E MINISTRAVE TË KËSHILLIT TË EUROPËS 21/01/2015
4.REKOMANDIMI REK (2000)19 I KOMITETIT TË MINISTRAVE PËR ROLIN E PROKURORISË PUBLIKE NË SISTEMIN E SË DREJTËS PENALE 21/01/2015
3.Karta europiane mbi statutin për gjyqtarët 21/01/2015
2.PARIMET THEMELORE TË KB PËR PARËSINË E GJYQËSOAVRIT 21/01/2015
1. KONVENTA EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT 21/01/2015
21. KOMISIONI I VENECIAS DHE DDNJ, OPINION I PËRBASHKËT NR. 7512013 MBI DRAFT LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT GJYQËSOR (SISTEMIN E VLERËSIMIT PËR GJYQTARË) TË ARMENISË 21/01/2015
KOMISIONI I VENECIAS DHE DDNJ, OPINION I PËRBASHKËT NR. 7512013 MBI DRAFT LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT GJYQËSOR (SISTEMIN E VLERËSIMIT PËR GJYQTARË) TË ARMENISË 21/01/2015
20. OPINIONI I KOMISIONIT TË VENECIAS NR. 7122013 PËR DRAFT LIGJIN PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR DHE PROKURORIAL TË BOSNES DHE HERCEGOVINËS 21/01/2015
17. OPINIONI NO. 648 2011 TË KOMISIONIT TË VENECIAS PËR SIGURI JURIDIKE DHE PAVARËSI TË GJYQËSORIT NË BOSNA DHE HERCEGOVINË 21/01/2015
15. REKOMANDIMI KMREK(2010)12 PËR GJYQTARËT PAVARËSIA, EFIKASITETI DHE PËRGJEGJËSITË 21/01/2015
14. MASAT PËR ZBATIMIN EFEKTIV TË PARIMEVE TË BANGALORES TË SJELLJES GJYQËSORE, 2010 21/01/2015
13. REKOMANDIMET E KIEVIT PËR PAVARËSINË E GJYQËSORIT NË EUROPËN LINDORE, KAUKAZIN JUGOR DHE AZINË QENDRORE, 2010, OSBE DHE ODIHR 21/01/2015

Prev 1 2 Next