Projektet

Projektet

Në kuadër të këtij linku, në anën e majtë gjeni të gjitha Projektet në Ministrinë e Drejtësisë, të cilat janë ndarë tri (3) grupe: 1. Projektet e përfunduara, 2. Projektet e tanishme dhe Projektet në të ardhmen.

Përgjegjës për koordinimin e asistencës së jashtme (bilaterale dhe multilaterale), në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, është Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave. 

Aktet normative përkatëse të cilat rregullojnë procesin e koordinimit të ndihmës së huaj në çdo ministri të linjës janë:

Rregullorja nr. 04/2011 për koordinimin e donatorëve; dhe
Rregullore nr.01/2011 për Departamentet për Integrim Evropian dhe koordinim të politikave në kuadër të ministrive.