Shërbimi Korrektues i Kosovës

 

Linku:Shërbimi Korrektues i Kosovës 

11/01/2024

Njoftim për Fillimin e Trajnimit për Kadet -Zyrtar Korrektues

18/10/2023

Renditja Përfundimtare e Rezultateve të Kandidateve për Zyrtar Korrektes në Testin me shkrim dhe intervistes me gojë

12/10/2023

Rezultatet preliminare të intervistes për kandidatët për zyrtarë korrektues

06/10/2023

Njoftim mbi resultatet për drejtor të SHKK-MD

28/09/2023

Lista e Kandidatëve që do të intervistohen me gojë

24/09/2023

Rezultatet e testit të shkathetësive fizike për kadetët, Zyrtar Korrektues

21/09/2023

Lista Përfundimtare kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim për pozitën, Oficer Korrektues

15/09/2023

Vendimi- caktohet zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimi në kuadër të SHKK-së

15/09/2023

Vendimi- caktohet zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të SHKK-së

13/09/2023

Lista Preliminare e rezultateve të testit me shkrime për pozitën Zyrtar Korrektues

04/09/2023

Lista përfundimtare e kandidatëve që i plotesojnë kushtet për test me shkrim për poziten kandidat për zyrtar korrektues

28/08/2023

Lista e kandidateve për zyrtar korrektues, të cilët i plotësojnë kushtet për të vazhduar procedurën e testimit me shkrim

28/08/2023

Lista e kandidateve pë zyrtar korrektues, të cilët nuk i plotësojnë kushtet për të vazhduar procedurën e metutjeshme

28/08/2023

Lista e kandidateve për zyrtar korrektues, të cilët i plotësojnë kushtet për të vazhduar Procedurën e testimit me shkrim

25/08/2023

Lista e ngushtë Drejtor i Përgjithshëm në Shërbimin Korrektues të Kosoves. MD

31/07/2023

Raporti vjetor 2022 SHKK

Prev 1 2 3 4 5 Next 

Vegzat

stema